گالری عکس افات

کشاورزی گیاهپزشکی افات بیماریها

آفات و بيماريها

آفات و بيماريها


  Elephant hawk moth

 

حفره هاي بزرگ که حاصل از تغذيه کرم حشره است بر روي برگها مشاهده مي شود. کرم حشره سياه يا قهوه اي و يا سبد است. حالت چشمهاي اين حشره ظاهري شبيه مار به آن مي دهد. اواسط تا اواخر تابستان معمولاً مشاهده مي شود. اين حشره در طول روز در زير برگها استراحت مي کند و در طول شب مشغول به تغذيه مي شود. بهترين راه براي مقابله با اين آفت جمع آوري آن با دست است.  زنبورهاي برگ خوار leaf – cutting Bees

 

برشهايي به شکل نيم دايره و بيضي در گوشه هاي برگها قابل مشاهده است (اينجا بر روي گياه گل رز نشان داده شده است) گوشه هاي صاف و تميز بريده شده باعث تمايز اين حفره ها با حفره هاي حاصل از حشرات ديگر مي شود. اوايل تا اواخر تابستان امکان ظهور اين آفات وجود دارد. در بسياري از گياهان و بخصوص رزها امکان ظهور اين حشرات است. نياز به کنترل خاصي وجود ندارد.    بيد کلم - cabbage moth

 

بر روي شاخ و برگ گياهان آلوده حفره هايي با اندازه هاي مختلف ظاهر مي گردد. حفره ها حاصل تغذيه کرم حشره هستند. از اوايل تابستان تا اوايل پاييز امکان مشاهده اين آفت بر روي گياهان وجود دارد. براي مقابله مي توان از سمومي چون priimiphos – methyl و سم ديگري مثل bironthrin استفاده نمود. البته نوعي کنترل بيولوژيکي وجود دارد که استفاده از نوعي Bacillus است.    سوسک سوسن آبي - water lilly beetle

 

هم نوع بالغ و هم نوع لاروي اين سوسکها از سطح فوقاني برگها تغذيه مي کنند. خطوط ممتد حاصل از تغذيه اين سوسکها باعث فاسد و ضايع شدن برگ مي شود. برگهاي آسيب ديده زرد شده و نارس باقي مانده و از بين مي روند.    China mark moth

 

قسمتهاي بيضي شکل در اندازه هاي مختلف بر روي گوشه برگهاي سوسن آبي که مکاني براي حفاظت از کرمهاي حشره بوده ظاهر مي شود. لارو حشره که مسبب ايجاد اين لکه ها است. در سطح زيرين برگ قابل مشاهده است. اوايل تا اواخر تابستان اصولاً اين آفت مشاهده مي شود. بهترين راه مقابله با اين آفت جمع آوري کرم حشره با دست است.    Shot hole

 

در محل هايي که بافت برگي مرده اين لکه ها ظاهر مي شود. لبه هاي اين لکه ها اندکي قهوه اي رنگ است (اينجا برروي prunus نشان داده شده است) امکان مشاهده اين بيماري در تابستان و پاييز بيشتر است. عامل بيماري قارچي و يا باکتريايي است.    Aruncus sawfly

 

کوههاي به رنگ سبز کمرنگ در ما بين رگبرگهاي برگ شروع به تغذيه کرده و حفره هايي ايجاد مي کنند. با گذشت زمان آنها رشد کرده و کاملاً سبز مي شوند و تمام قسمت سبز برگ بجز رگبرگهاي آن را مي خورند. اوايل تا اواخر تابستان امکان مشاهده اين آفت بيشتر وجود دارد.
راه مقابله :
1) کنترل برگها و جمع آوري اين کرمها با دست
2) اسپري کردن شاخ و برگ گياه آلوده با سمومي چون prenethrin و يا pyrethrum و pirimiphos methyl مي تواند مؤثر باشد.    کبوتر - pigeons

 

اين پرندگان به وسيله منقار خود برگهاي نرم را پاره پاره کرده و در هجوم سنگين توسط اين پرندگان بيشتر قسمتهاي نرم برگها از بين مي رود. اينجا بر روي کرم نشان داده شده است.    Leckey moth

 

کرم حشره داراي خطوط آبي يا قرمز و يا سفيد بر روي بدنش است که به دفاع از حشره کمک مي کند و داراي مو است. مناطقي که مورد تغذيه اين کرمها قرار مي گيرد پوشيده از تارهاي ابريشمي تنيده شده توسط آنهاست. اواسط بهار تا اوايل تابستان امکان ظهور اين کرمها وجود دارد.
براي مقابله : 1) تارهاي تنيده شده آنهارا پاره کردهو دسته تخمهاي آنها را جمع آوري کنيم.
2)نوعي باکتري نيز براي مقابله بيولوژيکي با اين حشره وجود دارد
3) مي توان از اسپري کردن سمومي چون permethrin و يا pirimiphos – methyl و يا از نوع fenethrin استفاده کرد.    Vapourer moth

 

حفره هاي نامنظم در گوشه برگهايي که کرم حشره از آنها تغذيه کرده ايجاد مي شود.
موهاي زيادي از سر تا انتهاي کرم قابل مشاهده است و اين موها حالت براق دارند.
اواخر بهار تا اوايل تابستان امکان مشاهده اين آفت وجود دارد. راههاي کنترل و مقابله :
1) جمع آوري اين کرمها با دست
2) استفاده از سمومي چون permethrimو bifenthrin مفيد خواهد بود
3) مبارزه بيولوژيکي با يک نوع باسيلوس    Solomons seal sawfly

 

کرمهاي سفيد – خاکستري با سر سياه با تغذيه از برگها باعث ايجاد حفره هايي در وسط برگها مي شوند. بعد از مدتي کاملاً به رنگ سبز درآمده و در نهايت سبب نابودي مقدار گسترده اي از شاخ و برگ گياه مي شوند. اواخر بهار تا اواسط تابستان امکان مشاهده اين آفت وجود دارد.
راههاي مقابله و کنترل :
1) جمع آوري اين کرمها با دست
2) استفاده از سمومي چون pyrmethrin و يا bifenthrin در اوايل تابستان هنگامي که آثار اين آفت بر روي برگها مشاهده شد مفيد خواهد بود.    Mint beetle

 

حفره هاي نامنظم بر روي برگهايي که توسط اين سوسکها مورد تغذيه قرار گرفته اند بوجود مي آيد. اين سوسکها سبز رنگ هستند و هم خود و هم لارو چاق آنها از برگ تغذيه مي کنند. هجوم آنها به قدر سنگين خواهد بود که صدمه شديد به گياه مي رساند. اواسط تا اواخرتابستان امکان مشاهده اين آفت وجود دارد. راه کنترل و مقابله با آنها جمع آوري آنها با دست است.    Gooseberry sawfly

 

حفره هاي نامنظم بر روي برگهايي که توسط اين سوسکها مورد تغذيه قرار گرفته اند بوجود مي آيد. اين سوسکها سبز رنگ هستند و هم خود و هم لارو چاق آنها از برگ تغذيه مي کنند. هجوم آنها به قدر سنگين خواهد بود که صدمه شديد به گياه مي رساند. اواسط تا اواخر تابستان امکان مشاهده اين آفت وجود دارد، راه کنترل و مقابله با آنها جمع آوري آنها با دست است.    Winter moth

 

حفره هاي کوچک که بر اثر تغذيه اين آفت بر روي شاخ و برگ تازه روئيده در اوايل بهار ايجد مي شود قابل مشاهده است. با بزرگ شدن برگها حفره ها نيز بزرگتر مي شوند. اين کرم سبزرنگ به وسيله تارهاي تنيده شده توسط خود برگها را به يکديگر نزديک کرده و از آنها تغذيه مي کند. اوايل تا اواخر بهار امکان مشاهده اين آفت وجود دارد. براي کنتزل اين آفت مي توان از سمومي چون permenthrin و يا pirimiphos – mothyl در زماني که برگها تازه از جوانه ها خارج شدند استفاده کرد.    Pea and bean weevil

 

اشکالي مانند u در زبان انگليسي در گوشه هاي برگهايي کهآفت از آنها تغذيه مي کند قابل مشاهده است. اين سوسکها که به رنگ سبز- قهوه اي هستند معمولاً گسترده اي ايجاد نمي کنند. اواخر بهار تا اواخر تابستان امکان ظهور و مشاهده اين سوسکها بر روي گياه وجود دارد. اگر هجوم سنگين بود براي مقابله و کنترل آنها مي توان از سم مالاتيون در زمان گلدهي استفاده نمود. (همچنين سم pirimiplos- methyl) نيز مفيد است.  

    

+ نوشته شده در  یکشنبه نوزدهم مهر 1388ساعت 5:17  توسط ناصر صیامی ملکی  | 

آفات و بيماريها

آفات و بيماريها


  Coral spot

 

قسمتهايي از ساقه متورم شده و به رنگهايي مثل قرمز يا نارنجي و يا بي رنگ در مي آيد. جوشهايي که داراي سطحي محکم هستند بر روي ساقه هاي در حال مرگ و يا مرده هستند ظاهر مي شود. اگر بيماري به تاج درخت سرايت کند کل گياه خشک مي شود. عامل بيماري قارچي است. براي مقابله و کنترل بهترين راه جمع آوري و نابودسازي بخشهاي آلوده است. عموماً بر روي درختان بوجود مي آيد و در کل سال امکان ظهور اين بيماري وجود دارد. (اين قارچ در بخشهاي خشک شده و مرده گياه زندگي مي کند و در تمام سال توليد هاگ مي کند)  شته باقلا - Lupin Aphid

 

شته هاي بزرگ و به صورت گروهي بر روي ساقه هاي گلدهنده و در زير برگها مشاهده مي شوند. معمولاً سبز کمرنگ هستند. هجوم سنگين سبب ايجاد پژمردگي در گياه مي شود. صمغي دوده اي شکل از خود ترشح مي کنند که به صورت ردي از آنها بر روي شاخ و برگ گياه و يا زمين اطراف گياه قابل مشاهده است. اواخر بهار تا اواخر تابستان امکان مشاهده اين شته ها وجود دارد. استفاده از Epsomsalt (نمک دو منيزي) به غلظت 200 g و در 10 ليتر توصيه مي شود.    آهو - Deer

 

شاخ و برگ گياه توسط اين حيوان خورده مي شود. خوردگي چون اثراتي شبيه گاز گرفتگي است و سطوحي ناصاف را ايجاد مي کند و ترميم اين سطوح ناصاف سخت است بايد بريده شوند.    Blossom with and spur blight

 

جوشهايي برآمده و گرد و براق بر روي شاخه هاي کوچک و ساقه گياه مشاهده مي شود. (اينجا بر روي درخت سيب نشان داده شده است . شکوفه ها و گلهاي مجاور بخشهاي آلوده پژمرده مي شوند. اواخر بهار تا تابستان امکان ظهور اين بيماري وجود دارد.
براي مقابله و کنترل اين بيماري:
1) استفاده از copper oxychloride قبل از گلدهي توصيه مي شود.
2) ساقه و شاخه هاي آلوده جدا و نابود گردند. اين بيماري بر روي درختاني چون سيب و گلابي و گيلاس و آلو مشاهده شده است.    مشکلاتي که بر روي غنچه ها و جوانه ها امکان ظهور دارد
Bud problems
Bilndness of bulb

 

غنچه ها توانايي ندارند به طور کامل رشد کرده و به گل تبديل شوند و شکل طبيعي خود را از دست مي دهند. در شکل غنچه هاي گل نرگس را که آلوده به اين بيماري هستند مي توان مشاهده کرد. برگها کاملاً سالم هستند و مشکلي را نشان نمي دهند و ظاهر سالم دارند. اين حالت ممکن است نوعي اختلال گياهي نيز باشد که بر اثر شرايط محيطي نامناسب در زمان رشد گياه بوجود مي آيد.    Big Bud mite

 

جوانه هاي آلوده به صورت غيرطبيعي متورم شده و قادر به بازشدن در بهار نيستند. بعد از مدتي خشک شده و مي ريزند. اواسط زمستان تا اوايل تابستان امکان ظهور اين آفت وجود دارد. استفاده از سم curbendazim در زماني که اولين شکوفه ها باز مي شود مفيد است.    Rhododendron Bud Blast

 

غنچه ها شکل طبيعي دارند اما پس از مدتي قهوه اي رنگ و سپس خشک مي شوند. تعداد زيادي موهاي ريز و سياه مانند آنهايي که بر روي قسمتهاي آلوده به قارچ ظاهر مي شوند مشاهده مي گردد. غنچه هاي خشک شده بر روي گياه باقي مي مانند. عامل بيماري قارچي است و در تمام سال مخصوصاً در اواخر بهار تابستان امکان ظهور آن وجود دارد. براي کتنرل بهتر است غنچه هاي خشک شده جمع آوري گردند.    GREY mould

 

لکه هايي که بر اثر از بين رفتن رنگدانه ها بوجود مي آيد، بر روي گلبرگها قابل مشاهده است. اينجا بر روي گل سرخ در عکس مقابل مشاهده است. در نهايت گل از بين خواهد رفت. اصولاً در بهار تا تابستان امکان ظهور اين بيماري وجود دارد. عامل بيماري قارچي است و قادر به زندگي بر روي بافتهاي مرده و زنده است. يکي از بيماري هاي بسيار رايج است و هاگ اين قارچ مي تواند در خاک و يا در بافتهاي آلوده گياه که پس از مدتي نرم و قهوه اي رنگ مي شود زمستان گذراني کند. کنترل آن سخت است زيرا به سرعت گسترش مي يابد.
براي مقابله :
1) استفاده از سمومي چون carbendazim
2) جدا سازي و جمع آوري بخشهاي آلوده در گياه – البته با احتياط تا هاگها پخش نشوند.    Rhododendron petal Blight

 

لکه هايي که حاصل از بين رفتن رنگدانه ها هستند بر روي سطوح گلبرگها ظاهر مي شوند. اين لکه ها بزرگ شده و ظاهري شبيه آب صابون پيدا مي کنند. گلبرگها جمع شده و تمام گل به سرعت رنگدانه هاي خود را از دست مي دهد. اصولاً در بهار اين بيماري مشاهده مي شود. عامل اين بيماري قارچي است. گلهاي از بين رفته ريزش نمي کنند و برروي گياه باقي مي مانند. براي کنترل : سعي شود قسمتهاي آلوده جداسازي و نابود گردند البته با دقت از پخش شدن هاگهاي اين قارچ در هوا جلوگيري شود.    Virus

 

بر روي گلبرگها قسمتهايي مشاهده مي شود که رنگدانه هاي خود را از دست داده و حالت calour break ايجاد شده . عکس اين حالت را بر روي گلهاي لاله نشان مي دهد. گلبرگهاي آلوده از بين مي رود، توليد گل در گياه کاهش مي يابد و گلهاي توليد شده ممکن است کج باشندو حالت طبيعي نداشته باشند. اصولاً دربهار و تابستان اين بيماري ظهور پيدا مي کند.    Western flower Thrips

 

نقطه نقطه هاي کمرنگ بر روي گلبرگها ظاهر مي شود. عکس اين حالت را بر روي گياه gloxinia نشان مي دهد. گلهاي آلوده عمر کوتاهي دارند و اين آفت بيشتري در گياهان گلخانه اي مشاهده مي شود. گياهان زينتي ديگر که ممکن است مورد هجوم اين آفت قرار گيرند ، گياهان زينتي هستند مثل بنفشه آفريقايي، فوشيا ، سيکلامن، داوودي ، شمعداني، اين آفت از شيره گياهي تغذيه مي کند.
براي کنترل و مقابله با اين آفت :
1) جداسازي و نابود کردن بخشهاي آلوده گياه
2) استفاده از سم مالاتيون نيزمفيد واقع مي شود. البته روشهاي بيولوژيکي نيز براي مقابله با اين آفت وجود دارد.  

    

+ نوشته شده در  یکشنبه نوزدهم مهر 1388ساعت 5:6  توسط ناصر صیامی ملکی  | 

آفات و بيماريها

که بر روي ميوه ها اثرات منفي به جاي مي گذارد
Fruit problems
Codling moth

 

علت بروز اين مشکل نوعي کرم است که در اواخرت تابستان ظاهر مي شود. اين کرم از مغز سيب تغذيه مي کند و براي نفوذ به داخل ميوه تونلي حفر مي کند. اين تونل ممکن است از داخل گوشت ميوه باشد و يا از قسمت انتهايي سيب. معمولاً ميوه هاي کاملاً رسيده مورد هجوم اين آفت قرار مي گيرد. اواسط تابستان تا اوايل پاييز امکان ظهور اين آفت وجود دارد. براي مقابله با اين آفت استفاده از سمومي چون pirimiphos- methyl و يا سم fenitrothinوbifenthrin , permethrin در اوايل تابستان قبل از ورود کرم به داخل سيب توصيه مي شود .  Apple sawfly

 

بيشتر ميوه هاي آلوده در اوايل تابستان ريزش مي کنند. در قسمتهايي که حشره از آن تغذيه کرده (اين آفت از قسمتهاي زيرپوستي تغذيه مي کند) بر روي پوست زخمهاي نوار مانندي بوجود مي آيد. اواخر تابستان تا اوايل پاييز امکان مشاهده اين آفت بيشتر است.
براي کنترل و مقابله :
1) جمع آوري و نابود کردن ميوه هاي آلوده قبل از خروج آفت و يا لارو آن از ميوه
2) استفاده از سمومي چون fenitrothin و permethrin و يا سم primiphos – methyl توصيه مي شود.
   Apple scald

 

خالهاي قرمز – قهوه اي که حاصل از بين رفتن رنگدانه ها هستند برروي پوست ميوه هاي آلوده ظاهر مي شود. گوشت ميوه در قسمتهاي زير پوست آسيب ديده سالم است ولي ممکن است رنگدانه هاي خود را از دست بدهد. اين مشکل معمولاً در تابستان ها ظهور پيدا مي کند.    Bird damage

 

توکا و سار( هر دو نوعي پرنده هستند) به ميوه هاي رسيده نوک زده و در آن ايجاد سوراخ مي کنند. زنبورها (گونه wasp) از اين مناطق سوراخ شده استفاده کرده و در آنها تخم گذاري مي کنند. اين قسمتها به رنگ قهوه اي درآمده و فاسد مي شوند.    Apple capsid

 

اين آفت از شيره ميوه تغذيه کرده و سبب ايجاد قسمتهاي متورم کرکي و زرد قهوه اي رنگ بر روي آن مي شود. اين آفت فقط به ميوه هايي که پوست آنها آسيب ديده حمله مي کند و به ميوه هاي سالم نمي تواند آسيب برساند. معمولاً اواخر بهار تا اوايل پاييز امکان ظهور اين آفت وجود دارد. براي مقابله و کنترل اين آفت مي توان از اسپري سمومي چون pirimiphos-methyl-dimethoate , fenitrothin استفاده نمود.    گونه اي از زنبورها بي ثمر هستند - wasps

 

اين زنبورها بر روي ميوه هايي که پوششان آسيب ديده و يا پوستي نرم دارند مي توانند آسيب رسانده و در آنها تخم گذاري کنند. حضور اين زنبورها در هنگام برداشت محصول نيز مي تواند باعث بروز مشکلاتي مثل نيش زدن افراد ايجاد کند. معمولاً اواسط تابستان تا اوايل پاييز امکان ظهور اين زنبورها است. استفاده از سم pirimiphos- methyl توصيه مي شود. به محض اينکه تعدادي از آنها کشته شوند بقيه آنها کوچ مي کنند.    Brown Rot

 

قسمتهايي از ميوه نرم و قهوه اي مي شود و سپس متورم مي گردند. قسمتهاي آسيب ديده به يکديگر متصل شده و قسمتهاي گسترده تري را آلوده مي کنند. جوشهاي سفيد و خامه مانندي نيز بر روي پوست قسمتهاي آلوده مشاهده مي گردند. اواخر تابستان تا اواخر پاييز امکان ظهور اين بيماري وجود دارد. ميوه هاي آلوده را بايد جمع آوري کرد، حتي ميوه هايي که ريزش کرده اند .    Rosy apple aphid

 

شته هاي خاکستري – صورتي کوچک بر روي شاخ و برگ و ميوه ها در بهار مشاهده مي شود و سبب زردي و جمع شدن برگها مي شوند و ميوه هاي آلوده کوچک باقي مي مانند و رشد نمي کنند. اوايل بهار تا اواخر تابستان امکان ظهور اين آفت وجود دارد.
براي مقابله و کنترل اين آفت:
1) استفاده از tarail در زمستان براي مقابله با تخمهاي اين آفت
2) استفاده از سمومي چون pirimiphos – methyl , dimethoate, pirimicarb توصيه مي شود.
   Pear midge

 

ميوه هاي درخت گلابي به صورت غيرطبيعي متورم شده و به رنگ سياه در مي آيند و در اوايل تابستان ريزش مي کنند. کرمهاي سفيد نارنجي بر روي قسمتهاي آلوده مشاهده مي شود. امکان از دست دادن تمام محصول وجود دارد. امکان ظهور اين آفت در اواخر بهار تا اوايل تابستان وجود دارد.
براي مقابله و کنترل اين آفت :
1) جمع آوري و نابود کردن ميوه هاي آلوده
2) استفاده از سمومي چون fenitrothin و يا pirimiphos – methyl قبل از باز شدن گلها توصيه مي شود.
   Pear scab

 

خالها و لکه لکه هاي قهوه اي – سياه چرم مانند بر روي پوست ميوه ظاهر مي شود.
ميوه ها ممکن است کوچک مانده و نابود شوند و يا ترک بخورند و سپس فاسد شوند.
اواخر تابستان تا اوايل پاييز امکان ظهور اين بيماري وجود دارد. عامل اين بيماري نوعي قارچ است که در هواي مرطوب و يا شرايط تهويه نامناسب بروز مي کند. براي کنترل و مقابله با اين بيماري استفاده از سمومي چون mancozeb و يا carbendazim که هود و قارچ کش هستند توصيه مي شود.
   Quince leaf blight

 

تعدادي لکه هاي قرمز تيره و يا سياه – قهوه اي بر روي پوست ميوه «بِه» مشاهده مي شود. ميوه ها کوچکتر از اندازه طبيعي هستند و توانايي رشد ندارند و بعضي از آنها فاسد شده و از بين مي روند. معمولاً اواخر تابستان تا اوايل پاييز اين مشکل بروز مي کند. عامل اين بيماري قارچي است.
براي کنترل و مقابله با اين بيماري :
1) تنظيم ميزان آبدهي و رطوبت در اطراف گياه و ايجاد تهويه مناسب
2) استفاده از سمومي چون carbendazim و يا copper oxychloride توصيه مي شود.
   Apple Bitter pit

 

لکه هاي با رنگ قهوه اي کمرنگ و مناطقي که رنگدانه هاي خود را از دست داده اند بر روي گوشت و پوست ميوه ظاهر مي شود. اين لکه ها شباهت زيادي به آفتاب سوختگي دارند و ممکن است با آن اشتباه گرفته شود. معمولاً اندازه ميوه ها طبيعي است. معمولاً اين بيماري در اواخر تابستان در مغازه ها يا انبارهاي ميوه مشاهده مي شود. اسپري ميوه با نيترات کلسيم مي تواند مفيد باشد. همچنين گونه هايي از سيب مثل discovery , crispin به اين بيماري مقاوم هستند.    Apple sawfly

 

لارو اين آفت تونلي در زير پوست ايجاد مي کند تا مغز سيب از داخل اين تونل مواد دفعي توسط اين آفت که خيس و سياه است خارج مي شود. اين آفت به ميوه هاي رسيده آسيب مي رساند. معمولاً اواسط بهار تا اواسط تابستان امکان مشاهده اين آفت وجود دارد.
براي مقابله و کنترل اين آفت :
1) قبل از خروج لارو از ميوه و داخل شدن آن به خاک ميوه هاي آلوده جمع اوري و نابود شوند.
2) اسپري سمومي چون fenitrothin, permethrin,pririmiphos-methyl اگر در سال قبل اين آفت مشاهده شده است توصيه مي شود.
   Apple fruit split

 

ترکها و شکافهايي که ممکن است داراي انشعاب باشد بر روي ميوه مشاهده مي شود (بر روي پوست ميوه) ممکن است اين شکافها در يک نقطه يا فيدين نقطه از يک ميوه بوجود آيد. قسمتهاي شکاف خورده قهوه اي شده و سپس فاسد مي گردد و سبب نابود شدن ميوه مي گردد. اواسط بهار تا اواسط تابستان امکان مشاهده اين اختلال بيشتر است. اين حالت بر اثر نوعي اختلال در ميوه ايجاد مي شود که علت آن مي تواند عدم آبدهي منظم درختان و يا کوددهي نامناسب آنها باشد. براي جلوگيري از اين اختلال مي توان از مالچ (مالچ اصولاً در فارسي خاک پوش خوانده مي شود که مي تواند پلاستيک يا کود و يا مواد ديگر باشد. اين مواد از هدر رفتن آب اطراف گياه همچنين رشد علفهاي هرز جلوگيري مي کنند ) استفاده نمود.    Plum moth

 

آلوهاي آلوده تمايل به رسيدن زود هنگام نشان مي دهند. کرمهاي صورتي رنگي مشاهده مي شود که از گوشت اطراف هسته در ميوه تغذيه مي کنند اين کرمها از محلهايي که عبور مي کنند زوائد ساچما مانندي (مدفوع کرم) از خود به جاي مي گذارند. اواخر تابستان تا اوايل پاييز امکان مشاهده اين آفت وجود دارد. اسپري کردن سمومي مثل fenitrothin ,permethrin , bitenthrin –methyl در اوايل تابستان براي مقابله و کنترل اين آفت توصيه مي شود. استفاده از تله براي نوع ماده اين حشره نيز مفيد است.  

+ نوشته شده در  یکشنبه نوزدهم مهر 1388ساعت 4:35  توسط ناصر صیامی ملکی  | 

بیماری پوسیدگی طوقه (گموز) وریشه پسته

بیماری پوسیدگی طوقه (گموز) وریشه پسته

 

علائم بیماری:

1.         در بهار درختان آلوده به این بیماری نسبت به سایر درختان دیرتر سبز می شود.

2.        کاهش برگ ، خشکیدگی سرشاخه ها ، نهایتاً خشک شدن کامل درخت

3.       در درختان آلوده خروج شیره در سطح یا شکافهای پوست درخت در محل طوقه(20یا30 سانتی متر بالای سطح خاک)

4.      در صورت برداشتن پوست قسمت آلوده شیره سفید رنگ در مجاورت هوا به رنگ قهوهای تا سیاه درمی آید.

             توجه: این قارچ بسیار آبدوست است و انتقال آن با جابه جایی نهال، از طریق خاک و آب آلوده صورت می گیرد.

        روش مبارزه:         

5.       کنار زدن خاک اطراف طوقه تا روی ریشه اصلی

6.       دور نگه داشتن آب از طوقه درختان از طریق ایجاد تشتک خاک به گونه ای که آب به طوقه نرسد.

7.       حذف و ریشه کنی درختان خشک شده ، آبیاری جداگانه قسمت های آلوده

8.       استفاده از نهال های سالم و عاری از بیماری

9.        استفاده نکردن از زه آب قسمت های آلوده جهت آبیاری کردن قسمت های دیگر باغ

10.       برداشتن بافت آلوده تا مشاهده پوست سفید و سپس ضد عفونی با قارچ کش های مؤثر

11.       تقویت درخت از طریق خاک و برگ

12.     هرس درخت برای کمک به رشد آن

+ نوشته شده در  شنبه سوم مرداد 1388ساعت 8:26  توسط ناصر صیامی ملکی  | 

نماتد مولد غده ریشه پسته

 

            ّپسته یکی از مهمترین محصولات وارقام صادراتی کشور می باشد که با رعایت شرایط بهداشتی باغات می تواند تاثیر عمده ای در افزایش کیفیت ومیزان تولید محصول وهم در سالم سازی باغات به منظور کاهش خسارت آفات نقش مؤثری داشته باشد.

پسته یکی ازگیاهان حساس به گونه های مختلف نماتد مولد غده(      p (meloidogynesp می باشد .

بافت سبک(شنی) تانیمه سبک خاک باغات پسته فعالیت نماتد را سرعت می بخشد.

نماتد با تغذیه از محتویات ریشه و ایجاد زخم وغده باعث خسارت به گیاه می شوند. نماتدها در خاکهای سبک در

عمق 10-50 سانتی متری فعالیت دارند.

علایم خسارت نماتد مولد غده در ریشه پسته:

1- توقف رشد درختان پسته.

2- ضعف وبی حالی کلی درخت.

3- زردی حاشیه برگها.

4- قاشقی شدن و ریزش برگهای سرشاخه های درخت .

5- خشک وبی برگ شدن سر شاخه های درخت.

6- گره گره وغده ای شدن ریشه درخت همراه با پوسید گی ریشه.

7- دیر سبز شدن درخت در اوایل فصل بهار نسبت به سایر درختان پسته در باغ.

بیشترین خسارت نماتدهای پسته در باغات جوان با بافت ماسه ای وشنی مشاهده می شود.

راههای شیوع  وانتقال نماتد درباغات:

نماتد توسط نهال های منتقل شده از خزانه آلوده به نماتد وجابجایی خاک آلوده وگل ولای چسبیده به لاستیک تراکتور وگاوآهن وکولتیواتور و ادوات کشاورزی و باغبانی از نقطه ای به نقطه دیگر منتقل می شود.

راههای کنترل و مبارزه با نماتد مولد غده:

الف- استفاده از ارقام محلی مقاوم.

ب- افزایش عمق ریشه درخاک: اگر در سالهای اولیه رشد شرایط رشد ریشه درزمین فراهم باشد به نحوی که از منطقه فعالیت نماتد(10تا50 سانتیمتر)ریشه نفوذ نماید میزان تحمل گیاه افزایش می یابد و باعث نجات گیاه می شود.

ج- استفاده از چالکود :در خاکهای فقیر استفاده از چالکود و استفاده از کودهای پتاسه کمک مؤثری به استقامت گیاه در مقابل نماتد می نماید همچنین هجوم ریشه ها به منطقه چالکود با عث گسترش ریشه زایی و مقاومت گیاه به نماتد می شود.

د- استفاده از سموم نماتد کش : در مواقع بحرانی و افزایش جمعیت نماتد می توان با نظر کارشناسان حفظ نباتات از سم نماتد کش راگبی به نسبت 30تا 50 گرم در سایه انداز  هردرخت استفاده کرد زمان استفاده از سم نماتد کش راگبی در دو نوبت شهریورماه و اسفند ماه می باشد .

ه- انجام عملیات هرس: با هجوم زیاد نماتد به ریشه گیاه جهت نجات گیاه از خشک شدن انجام هرس شدید وحفظ تعادل ریشه و اندام هوایی کمک مؤثری در زنده نگهداشن گیاه و مقاومت نسبت به نماتد می نماید.

و-رعایت اصول بهداشتی: شستشوی وسایل وادوات کشاورزی پس از پایان کار در زمین وباغات آلوده از گسترش نماتد به سایر باغات جلوگیری می نماید.

 

ز- استفاده از خاک رس: اگر خاک زمین زراعی یا باغ شما شنی وآلوده به نماتد می باشد . قبل از هر اقدامی در جهت احداث باغ خاک را با رس ترکیب نموده یا با آب گل آلود(رس دار) آبیاری نمایید چرا که نماتد در خاکهای رسی قادر به فعالیت و جابجایی نمی باشد.

در پایان با توجه به گسترش نماتد ها به درختان در باغات شهرستان فردوس توصیه می گردد کلیه باغداران نسبت به پیشگیری وتقویت درختان خود اقدام نمایند.

ریشه آلوده به نماتد

            تدخین خاک :
 برای استفاده از متام سدیم خاک باید مرطوب باشد ( برعکس متیل بروماید ) به همین دلیل، برای بدست آوردن نتیجه مناسب، خاک را از آب اشباع کنید ( نه غرقاب ) . در ضمن به آبی که در طول مبارزه به زمین می دهید حتمآ مقداری متام سدیم اضافه کنید، طوری که غلظت سم در تمام آّب آبیاری یکنواخت باشد.
بعد از کاربرد سم در خاکهایی که بافت سبک دارند، به آسانی زهکشی می شوند و گرم هستند، به مدت ۲۱ - ۱۴ روز از کشت خودداری کنید. وقتی خاک سرد است و بافت ریزی دارد یا مقدار آلودگی در آن بالا است، ۶۰ - ۳۰ روز از کشت کردن خودداری کنید.این روش ( استفاده از متام سدیم در آب آبیاری ) به ندرت  اعماق بیش از یک متر را ضدعفونی می کند. این ماده کمتر از متیل بروماید که تحت شرایط خشک به کار می رود موثر است اما  در نقاطی که خاک بیش از اندازه برای استفاده از متیل بروماید مرطوب است ،می توان از متام سدیم استفاده کرد.
برای ضد عفونی خاک باید زمین را به عمق ۲۰ - ۱۵ سانتیمتر شخم زد و تسطیح نمود و سپس سم را به نسبت ۶ - ۵ درصد با آب مخلوط کرد . ۱۵۰ لیتر از این محلول برای سمپاشی ۱۰۰ متر مربع کافی است. بعد از آن زمین را باید آبیاری کرد تا رطوبت به عمق ۱۵ سانتیمتری برسد.
از متام سدیم ( واپام ) همیشه قبل از کشت استفاده می کنیم و این سم در زمانی که گیاه در مزرعه وجود دارد یا در زمین های مجاور قطعات کشت شده یا باغها قابل استفاده نیست.در ضمن  متام سدیم در خاکهایی که حرارتی کمتر از ۱۵ درجه دارند، تبخیر نمی شود و ضدعفونی بی فایده خواهد بود.
اگر بخواهیم محل درخت آلوده را ضدعفونی کنیم، درخت آلوده و تمام بقایای آن را خارج می کنیم . حفره ای به قطر ۳ متر در محل حفر کرده و با ۵/۰ لیتر متام سدیم ( که دارای ۳۱ درصد سم خالص است ) حفره را ضدعفونی کرده محل را آبیاری می نماییم.

 

 

 


+ نوشته شده در  شنبه سوم مرداد 1388ساعت 8:23  توسط ناصر صیامی ملکی  | 

تغذیه پسنه

قدیمی یک هفته پیش   #1
پیش فرض تغذيه پسته(ازت)

تغذيه پسته(ازت)
ازت : نقش اصلي ازت در گياه ساخت پروتئينهاي گياهي بوده كه نقشي ساختاري و كليدي مي باشد رشد و باردهي درختان پسته به ميزان زيادي به ازت بستگي دارد و كمبود آن رشد ، باروري و توليد محصول را محدود مي سازد . بطوركلي نياز گياه پسته به ازت ، 600 گرم ازت خالص به ازاي هردرخت در سال پرمحصول بوده و براساس درصد ازت كودهاي ازته ، ميزان مصرف هريك از كودها قابل محاسبه مي باشد . كود اوره با داشتن 46 درصد ازت دربين كودهاي ازته معمولي داراي بيشترين درصد ازت مي باشد اما بعلت تبديل آن به گاز آمونياك و تصاعد آن در صورتيكه كود اوره در سطح خاك داده شود و همچنين تشكيل يون بي كربنات در اثر تجزيه اوره كه در جذب و ايفاي نقش ساير عناصر بويژه عنصر آهن ايجاد مشكل مي كند ، كود مناسبي جهت مناطق پسته كاري كه بي كربنات آب آبياري وخاك آنها بالا مي باشد ، نيست . كود نيترات آمونيم حاوي 35 درصد ازت كه هردو شكل آمونيم و نيترات را دارا مي باشد . نيترات حاصل از تجزيه نيترات آمونيم سريعا" توسط گياه قابل جذب مي باشد اما در آبياريهاي سنگين بعلت حلاليت بالا و حركت سريع ، نيترات در اعماق خاك حركت كرده و از دسترس گياه خارج مي شود در نتيجه در خاكهاي شني و سبك بدليل شستشوي نيترات و در خاكهاي شور بدليل ضريب شوري بالاي نيترات آمونيم اين كود توصيه نمي شود . كود سولفات آمونيم حاوي 20 درصد ازت و 24 درصد گوگرد مي باشد . يون آمونيم حاصل از تجزيه سولفات آمونيم ، ممكن است مقداري از آن بين لايه هاي كانيهاي رسي تثبيت گردد و همچنين بعلت بار مثبت درگير واكنشهاي تبادلي گردد . يون سولفات مستقيما" قابل جذب توسط گياه بوده بعلاوه موجب كاهش موضعي PH شده و خاصيت اصلاح كنندگي دارد بنابراين كود سولفات آمونيم در خاكهاي سبك و شني بعلت قابليت شستشوي كم سولفات آمونيم كه جذب ذرات خاك مي گردد و در خاكهاي قليايي با PH بالا بعلت خاصيت اصلاح كنندگي بنيان سولفات موجود در اين كود توصيه مي گردد . بطوركلي اگر كودازته مصرفي در باغات پسته در 3 نوبت اواخر اسفند يا اوايل فروردين ، 10 تير لغايت 31تير ، و اواخر مرداد مصرف شوند بازدهي بالاتري مي توانند داشته باشند در حالت عادي با توجه به نياز 600 گرم ازت خالص به ازاي هر درخت مقدار 300 كيلوگرم در هكتار سولفات آمونيم در اواخر اسفند و 350 كيلوگرم در هكتار نيترات آمونيم در 10 تير لغايت 31 تير ( هنگام پرشدن مغز پسته ) و 300 كيلوگرم در هكتار سولفات آمونيم در اواخر مرداد ماه مي تواند جهت باغات پسته بارور و براي درختان بزرگتر از 20 سال مصرف شود . علائم كمبود ازت : كمبود ازت موجب زردي برگها ، كاهش رشد تاج درخت ، كوچكي برگها ، باريك ماندن شاخه هاي تازه رشد كرده و كاهش رشد قطري شاخه ها ، قرمزشدن پوست درخت و رگبرگها و دمبرگها ، ريزش زودتر از معمول برگها در پائيز و كم مغز شدن و سبكي دانه ها مي شود . حد بحراني ازت درخاك PPm2000 – PPm1000 و حد بحراني آن در برگ پسته 5/2 – 2 درصد ماده خشك مي باشد . بايستي توجه نمود هنگامي كه كود ازته جلوي آب و در سطح خاك مصرف شده ، ارتفاع آب آبياري بيشتر از 10 سانتي متر نبوده و از آبياري سنگين اجتناب شود . فسفــر : قابليت دسترسي به فسفر خاك توسط گياه بيش از آنكه به مقدار آن در خاك بستگي داشته باشد به PH و شرايط خاك بستگي دارد . PH كمي اسيدي تا خنثي بهترين PH براي قابليت دسترسي به فسفر مي باشد . درخاكهاي قليايي تشكيل فسفاتهاي كلسيم كه حلاليت بسيار كم داشته و تبديل آنها به فرمهاي محلول نيز كند صورت مي گيرد ، موجب كاهش قابليت دسترسي به فسفر توسط گياه مي شود . فسفر از جمله عناصري است كه در خاك بسيار كند حركت كرده و توسط ذرات خاك تثبيت مي گردد . در نتيجه كودهاي فسفره بايستي در نزديكي ريشه مصرف شده و از مخلوط كردن اين كود با خاك به جهت جلوگيري از تثبيت و غيرفعال شدن آن بايستي جلوگيري نمود . حد بحراني فسفر در خاك PPm 15 و در برگ پسته 14/0 درصد ماده خشك مي باشد . ازجمله علائم كمبود فسفر ، ارغواني شدن برگ سرشاخه ها ، باريك شدن شاخه ها ، برهنه شدن درخت ، ديرباز شدن جوانه ها و تيره شدن رنگ برگهاي پير مي باشد . پتــاسيــم : نقش پتاسيم در گياه بيشتر كاتاليزوري بوده و كمبود آن مقاومت گياه را در برابر آفات و بيماريهاكاهش مي دهد . پتاسيم موجب تسهيل نفوذ آب در سلولهاي گياهي و سبب كنترل عمل باز و بسته شدن روزنه هاي برگ در هنگام تبخير و تعرق مي شود . جذب پتاسيم در سال پرمحصول ( ON ) حدود 6 برابر سال كم محصول ( Off ) بوده و بيش از 90 درصد كل جذب ساليانه پتاسيم در طي دوره پرشدن مغز اتفاق مي افتد . درختان پسته پتاسيم زيادي جذب مي نمايند بطوريكه جذب ساليانه پتاسيم توسط درخت پسته به جذب ازت و نيتروژن كه پرمصرف ترين عنصر غذايي است نزديك مي باشد . حد بحراني پتاسيم قابل جذب درخاك PPm300 و دربرگ2 – 5/1درصد ماده خشك مي باشد . مصرف پتاسيم موجب افزايش درصد خنداني و كاهش پوكي دانه هاي پسته نيز مي گردد. درصورت كمبود اين عنصر در گياه پسته حاشيه برگها به سمت بالا پيچيده همچنين برگهايي كه كمبود پتاسيم دارند ، حاشيه سوختگي قهوه اي را نشان مي دهند . براي كوددهي به باغات فاقد پتاسيم درخاكهاي با بافت سنگين و رسي مي بايستي مقادير زيادي از كودهاي پتاسه درون شيار كودي مصرف شود در غير اينصورت درختان پاسخ مناسبي به دريافت كود نخواهند داد ( حداقل 3كيلوگرم سولفات پتاسيم به ازاي هر درخت بارده و بزرگ ) در اراضي سبك و شني مقدار مصرف كودهاي پتاسه مي تواند كمتر در نظرگرفته شود . از آنجايي كه 90 درصد جذب پتاسيم توسط درخت پسته در طي دوره پرشدن مغز اتفاق مي افتد ، محلولپاشي با كودهاي حاوي درصد بالاي پتاسيم و همچنين كاربرد كودهاي پتاسه محلول در آب همراه با آب آبياري ، در طي اين دوره زماني به بهبود كيفيت محصول و افزايش عملكرد محصول كمك شايان توجهي مي نمايد . گـــوگـــرد : گوگرد بصورت يون سولفات در محلول خاك وجود داشته و بعلت داشتن بارمنفي جذب ذرات خاك نمي شود ، اكسيد و احياء گوگرد درخاك بيولوژيكي بوده و ميكرو ارگانيسمهاي خاك مي توانند گوگرد را به بون سولفات تبديل و قابل استفاده براي گياه نمايند . اضافه كردن گوگرد به خاك علاوه بر تامين نياز غذايي گياه ، از نظر خواص اصلاحي و تاثيري كه روي PH خاك دارد مفيد مي باشد . براي موثر بودن مصرف گوگرد بايستي شرايط از نظر تهويه رطوبت فراهم باشد تا ميكرو ارگانيسمهاي خاك بتوانند گوگرد را به سولفات تبديل نمايند و اين امر موجب كاهش موضعي PH گردد . علائم كمبود گوگرد مشابه علائم كمبود ازت بوده و شامل زردي برگهاي جوان ، كاهش رشد گياه و نازكي شاخه ها مي باشد . حد بحراني گوگرد در خاك PPm 15 و در برگ پسته 3/0 درصد ماده خشك مي باشد . مقدار 1 – 5/0 تن گوگرد ترجيحا" ميكرونيزه در هر هكتار مخلوط با كودحيواني در چالكودها جهت باغات پسته قابل توصيه مي باشد . كلسيـــم : درخاكهاي مناطق خشك و نيمه خشك ، كلسيم نسبت به ساير عناصر غذايي به مقدار بيشتري در محلول خاك وجود دارد اما فقط وجود آن در خاك و بافتهاي گياه و برگ ، دليل براينكه محدوديتي از نظر آن وجود ندارد نيست و بايد مطمئن شد كه آيا عنصر مذكور در گياه از تحرك مناسبي برخوردار بوده و آيا قادر به انجام وظيفه خود مي باشد يا خير . بنابراين مشكل اصلي كمبود كلسيم ، جذب آن از طريق خاك نبوده بلكه انتقال آن در داخل گياه است كه موجب بروز عوارض ناشي از كمبود كلسيم بخصوص در ميوه ها كه بيشتر از بقيه اندامهاي گياه به كلسيم نياز دارند ، مي شود . از جمله عوارض كمبود كلسيم در درختان پسته عارضه لكه پوست استخواني در دانه هاي پسته مي باشد كه با 3 نوبت محلولپاشي با كودهاي حاوي كلسيم در اوايل فصل رشد ( اواخر فروردين تا اواخر ارديبهشت ) با فاصله 15 – 10 روزه مي توان از شدت عارضه تا مقدار بسيار زيادي كاست . حد بحراني كلسيم در برگ پسته حدود 2 درصد ماده خشك گياهي است . در خاك ميزان كلسيم در ارتباط با منيزيم و سديم سنجيده مي شود و نسبت جذب سديم ( SAR ) كمتر از 15 و نسبت كلسيم به منيزيم بيش از يك در خاك مي تواند نشاندهنده وضعيت نسبتا" مناسب كلسيم در خاك باشد . در درختان پسته مبتلا به كمبود كلسيم ، برگهاي جوان و نزديك انتهاي شاخه به شكل چروكيده و كج در آمده و نوك برگها و حاشيه آنها بطرف بالا و يا پائين لوله مي شود . كمبود كلسيم در درختان پسته بيشتر كيفي بوده و در نتيجه اثرات متقابل با عناصر ديگر يا عدم انتقال مناسب در گياه اتفاق مي افتد درصورت نياز مي توان از 200 – 100 تن گچ خام در هكتار جهت اصلاح خاك و رفع نياز گياه به كلسيم استفاده نمود . منيـــــزيـــــم : منيزيم بصورت يون منيزيم از محلول خاك جذب شده و درخاكهاي مناطق خشك و نيمه خشك به مقدار زيادي بصورت جذب سطحي ذرات خاك وجود دارد . درنتيجه در اين خاكها بيشتر با مسئله زياد بود و مسموميت اين عنصر روبرو هستيم تا كمبود و كمبود احتمالي آن نيز بيشتر ممكن است در خاكهاي شني اتفاق بيفتد . حدبحراني منيزيم در خاك PPm15 و دربرگ پسته 6/0 درصد ماده خشك گياهي مي باشد . كمبود آن موجب ظهور رنگ زرد و كلروز بين رگبرگي در برگهاي مسن و پير گياه مي شود . درصورت كمبود مصرف 400 كيلوگرم سولفات منيزيم در هكتار در چالكود و در صورت مسموميت مصرف گچ و پتاسيم در مقادير زياد توصيه مي گردد . آهــــــن : آهن يكي از عناصر ضروري براي رشد تمامي گياهان است . درصورت كمبود آن كلروفيل به مقدار كافي در سلولهاي برگ توليد نمي شود . زردي برگ ناشي از آهك ، شكل خاصي از كمبود آهن در گياه است كه بخش وسيعي از كشور ما را فراگرفته است . آبياري بيش از حد ، مصرف بي رويه و نامتعادل كودهاي شيميايي ، كمبود مواد آلي و فشرده شدن خاك و زيادي بي كربنات در محلول خاك از جمله عوامل موثر در كاهش جذب آهن توسط گياه مي باشد . درصورت كمبود آهن ، كلروفيل به مقدار كافي در سلولهاي برگ توليد نشده ، ابتدا فاصله بين رگبرگها زرد شده و باشدت يافتن كمبود ، تمامي سطح برگ زرد مي شود . بدليل آنكه آهن در گياه متحرك نمي باشد اين علائم ابتدا در برگهاي جوان و قسمتهاي فوقاني گياه ظاهر شده و با پيشرفت كمبود تمامي گياه را در بر مي گيرد . حد بحراني آهن در خاك PPm10 – 7 و در برگ پسته PPm 100 مي باشد . جهت مصرف خاكي آهن بايستي حتما" از كودهايي با بنيان كلات EDDHA نظير سكوسترين آهن استفاده نمود جهت محلولپاشي از كودهاي آهن با بنيان كلات EDTA نيز مي توان استفاده نمود . روي : مقدار روي در محلول خاك بسيار ناچيز بوده و هرچه PH خاك بيشتر شود از مقدار روي قابل جذب گياه كاسته مي شود بنابراين در خاكهاي با PH قليايي كه خاص خاكهاي آهكي است كمبود روي شايع و گسترده مي باشد . استفاده زياد از كودهاي فسفره در خاكهايي كه مقدار روي قابل استفاده كمي دارند ، موجب بروز كمبود تحميلي روي در گياه مي شود . روي در بسياري از سيستمهاي آنزيمي گياه نقش كاتاليزوري فعال كننده و يا ساختماني داشته و در ساخته شدن و تجزيه پروتئينها در گياه نيز دخيل است . يكي از بارزترين نقشهاي روي در ساخت اسيد آمينه تريپتوفان بعنوان پيش نياز ساخت هورمون اكسين است كه در رشد طولي شاخه ها موثر مي باشد . همچنين روي در مرحله گرده افشاني و جوانه زدن دانه هاي گرده نقش اصلي را ايفاء نموده و موجب تسريع در رشد لوله گرده شده و در نتيجه امكان لقاح و تشكيل ميوه را افزايش مي دهد . از جمله علائم كمبود روي ، تاخير در باز شدن جوانه هاي رويشي و زايشي حتي تا مدت يك ماه ، تشكيل دانه هاي كوچكتر و قرمزتر از دانه هاي سالم ، ريزبرگي ، كم برگي ، كوچك شدن ميان گره هاي سرشاخه و روزت مي باشد . حد بحراني روي در خاك PPm2 و در برگ پسته PPm 30 مي باشد . مصرف خاكي سولفات روي در چالكود به همراه كود حيواني به ميزان حداقل 250 گرم به ازاي هردرخت در باغات دچار كمبود همچنين محلولپاشي سولفات روي پس از برداشت و اواخر اسفند هنگام تورم جوانه ها و در ارديبهشت ماه در باغات پسته توصيه مي گردد . منگنـــــز : يون دوظرفيتي منگنز در مجموع محلولترين فرم آن و قابل جذب براي گياه مي باشد نقش عمده منگنز در گياه مشاركت در سيستمهاي تركيبي است منگنز در توليد كلروفيل نقش اساسي داشته و متابوليسم ازت و واكنشهاي آبي فتوسنتز نيز از منگنزتاثير مي گيرند . منگنز و آهن بر روي يكديگر داراي اثر متقابل مي باشند حدبحراني منگنز در خاك PPm8 و در برگ پسته PPm50 است . بعلت تحرك كم منگنز در گياه علائم كمبود نخست در بافتهاي جوان مشاهده مي شوند . علائم كمبود شبيه علائم كمبود آهن بوده با اين تفاوت كه در كمبود منگنز قسمتي از حاشيه برگ سبز باقي مي ماند . نكته حائز اهميت و قابل اشاره در ارتباط با نقش عنصر منگنز در گياه پسته ، تحقيقي است كه نشان داده مهمترين عنصر غذايي كه در تفاوت بين باغات با عملكرد بالا با باغات با عملكرد پائين ايفاي نقش مي كند ، عنصر منگنز مي باشد . مـس : نقش مس در گياه بيشتر در فعاليتهاي آنزيمي گياه خصوصا" فعال كردن آنزيمهاي اكسيداز مي باشد . قابليت دسترسي به مس براي گياه نظير اغلب ريزمغذيها به PH خاك بستگي داشته و با افزايش PH از قابليت جذب آن كاسته مي شود همچنين در خاكهاي آلي نيز مس اغلب به فرم كمپلكسهاي آلي بسيار پايدار وجود داشته و با پيوند بسيار سختي بين مولكولهاي آلي جاي مي گيرد در نتيجه قابليت جذب آن براي گياه كم شده و نمي تواند بوسيله گياه مورد استفاده قرارگيرد در نتيجه برخلاف تمامي عناصر غذايي ريزمغذي بايستي حتي المقدور با كودهاي حيواني و دامي مخلوط نگردد . مس با فسفر و آهن و روي اثر متقابل دارد . حدبحراني مس در خاك PPm 1 و در برگ پسته PPm10 مي باشد علائم كمبود مس در گياه پسته بصورت سوختگي برگهاي نزديك به نوك سرشاخه ها ، قلبي شكل شدن برگهاي نورس و عصايي شكل شدن شاخه هاي بالائي درخت و تابيدن آنها به سمت پائين مي باشد . بـــر : يكي از منابع اصلي بر خاك ، آب آبياري و بر موجود در آن مي باشد اما لزوما" آبهاي شور داراي بر زياد نيستند . بر در فعاليتهاي زايشي ، گرده افشاني ، تقسيم سلولي بافتهاي مريستمي ، ترميم بافتهاي آوندي ، متابوليسم كربوهيدراتها و انتقال آنها نقش ايفاء مي نمايد . درخاكهاي داراي بافت سبك ، بر در اثر بارندگي و يا آبياري شسته شده و از دسترس گياه خارج مي گردد همچنين در PH بالاتر از هشت و درخاكهاي آهكي ميزان جذب بر به ميزان زيادي كاهش مي يابد كه اين امر بعلت واكنش متقابل بين كلسيم و بر مي باشد . حدبحراني بر در خاك PPm1 و در برگ پسته PPm250 مي باشد . از علائم كمبود بر در گياه پسته ، پيچيده شدن حاشيه برگها ، تغيير شكل برگ بصورت فنجاني ، پوكي محصول و عدم خوشه بندي مناسب را مي توان نام برد درصورت كمبود محلولپاشي اسيدبوريك در پائيز پس از برداشت و يا اواخر اسفند هنگام تورم جوانه ها توصيه مي گردد .
__________________
+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و دوم تیر 1388ساعت 8:2  توسط ناصر صیامی ملکی  | 

+ نوشته شده در  پنجشنبه سوم بهمن 1387ساعت 12:27  توسط ناصر صیامی ملکی  | 

کرم سفید ریشه

نام انگلیسی: white grub

نام علمی: Polyphylla adspersa

طبقه بندی Classification :

كرم سفید ریشه از راسته سخت­بالپوش­ها (سوسكها) Coleoptera و خانواده Scarabaeidae می­باشد.

نکته) از دیگر کرم­های سفید ریشه، می­توان به P.olivieri ، Melolontha melolontha و Crytotrogus miksici اشاره كرد.

Syns of Polyphylla olivier : P.fullo , P.boryi , P.caucasica , P.abchasica

پراکنش Outspread :

در خزانه و اكوسیستم­های باز فعالند و از مهمترین آفات در باغات خراسان بشمار می­روند.

نکته مهم) گونه Poiyphylla adspersa استان خراسان را اشغال نموده است و در سایر مناطق کشور Poiyphylla olivieri گسترش دارد.

میزبان Host :

سیب، به، زرد­آلو، گیلاس، آلو، هلو، مو، اَنار، برخی درختان غیر مثمر، زینتی­ها (مثل رز و شمعدانی) و ... (به گونه­های جوان بیشتر حمله می­کند)

شکل شناسی Morphology :

طول بدن سوسك كامل 23 تا 30 و گاها تا 45 میلیمتر هم می­رسد و رنگ آن قهوه­ای متمایل به قرمز است كه بدلیل وجود پرزهایی بر روی بدن، برنگ زرد متمایل به كرم دیده می­شود. مهمترین علامتهای مورفولوژیك: سرش كمی به سمت جلو رشد كرده و دارای پورنوتوم درشتی می­باشد، اكوسون كوچكی دارد، شاخك ورقه ای دارد (شاخك حشره نر بزرگتر است و دارای 7 ورقه می­باشد و شاخك حشره ماده 5 ورقه دارد).

تخم حشره بیضی شكل و بسیار درشت است (به طول 5/3 و عرض 5/2 میلیمتر) و رنگ تخم هم سفید متمایل به كرم است.

لارو این سوسک، U شكل است (Scarabaeiforme) كه دارای 9 جفت استیگمات و 3 جفت پای قفسه سینه­ای است. 3 سن لاروی دارد، لارو سن یك 20 تا 25 میلیمتر طول دارد، لارو سن 2 حدود 40 تا 45 میلیمتر و ابعاد لارو سن سوّم به حدود 70 میلیمتر هم می­رسد.

نحوه خسارت Type of harm :

رژیم غذایی این لارو ریشه­خواری است (Radicicole) و ریشه درختان را قطع می­كند (2 تا 3 لارو در پای هر درخت می­تواند آن درخت را خشك كند، خصوصا لارو سن 3 که به سراغ ریشه­های اصلی می­رود).

نکته) این لارو، حركت افقی ندارد و بصورت عمودی در خاک حركت می­كند و هر لارو فقط می­تواند به یك درخت آسیب رسانده و آنرا بخشکاند.

زیست شناسی Biology :

این سوسك هر 3 تا 5/3 سال، یك نسل دارد (بدلیل بالا بودن طول دوره لاروی در سن سوّم)، دارای سه مرحله لاروی است و زمستان سال اوّل را بصورت لارو سن 1 و زمستان سال دوّم و سوّم را بصورت لارو سن 3 می­گذراند (زمستانگذرانی در خاک خواهد بود).

اوّلین سوسک در نیمه خرداد سال اول ظهور می­كند و روزها را روی شاخه درختان با تغذیه از برگها سپری می­كند، پس از یك هفته جفتگیری كرده و حشره ماده در شکافهای سطح سایه­انداز درخت تخمریزی می­كند (در عمق 7 تا 8 سانتیمتری خاك)، تعداد تخمها پس از جفتگیری حدود 17 عدد است و طول دوره كمون تخم 30 روز خواهد بود (در شرایط دمایی 20 تا 25 درجه سانتیگراد). در مرداد همان سال، لارو سن اوّل پدیدار می­شود كه طول این دوره لاروی حدود 5/6 تا 7 ماه خواهد بود و از ریشه ها تغذیه می­کند (و زمستان را پشت سر خواهد گذاشت).

اوایل اردیبهشت سال دوّم، لارو سن 2 پدیدار می­شود كه در آبان پوست اندازی می­كند و لارو سن 3 بوجود می­آید. لارو سن 3 در اعماق خاك زمستانگذرانی می­كند (زمستان سال دوّم)، در سال سوّم، لارو سن 3 بسیار قوی ظاهر می­شود و شروع به تغذیه از ریشه­های اصلی می­كند و این مرحله، خطرناك­ترین دوره زندگی این آفت خواهد بود، سپس لارو سن سوم، زمستان سوم را هم پشت سر می­گذارد. لارو سنّ سوّم با ترشحات دهانی خود، یك محفظه گلی (گهواره گلی) بوجود می­آورد و درون آن وارد فاز شفیرگی می­شود (شفیره از نوع آزاد است). در خرداد سال آینده، یک نسل به پایان می­رسد (طول هر نسل ، بیش از 3 سال است). تخم، لارو و شفیره در خاك خواهند بود ولی حشره كامل هوازی است.

نحوه مبارزه Control :

مكانیكی: تكان دادن درخت در صبح زود که هوا سرد است و سوسکها قادر به پرواز نیستند و ریزش سوسكهای در حال تغذیه از برگها و جمع­آوری و كشتن آنها.

روانی: در شبها می­توان از تله نوری برای جذب و شكار این سوسكها بهره برد (این سوسك فتوتروپیسم مثبت دارد).

زراعی: زدن یك شخم سطحی و یا استفاده از پابیل برای به سطح آمدن لاروها و جمع آوری لاروهای مربوطه (كه سفید رنگ­اند).

بیولوژیك: رها ساختن پرندگان مانند مرغ در سطح باغات برای شكار لاروهای درشت و مغذی این سوسك.

شیمیایی: 30 روز پس از ظهور اولین سوسکها، تا عمق cm 15 خاك سایه انداز درخت را بر می­گردانیم و با سم مخلوط می­كنیم. سموم عبارتند از:

1. دیازینون Diazinon بصورت EC ` و با دوز 5/1 در 1000    2. سوین Sevin بصورت PW

+ نوشته شده در  پنجشنبه پنجم دی 1387ساعت 7:29  توسط ناصر صیامی ملکی  | 

کرم سفید ریشه

کرم سفید ریشه

Polyphylla ollivieri

(Lep: Scarabaeidae)

اين حشره در اكثر مناطق ايران وجود دارد و از ريشه گياهان مختلفي تغذيه مي‌نمايد. از اين جهت مي‌توان به گيلاس، گلابي، سيب، به، هلو، گوجه، آلو، زردآلو، آلبالو، انار، مو، تاج خروس وحشي، گونه‌هاي Chenopodium، خيار، بادمجان، لوبياسبز، كدو، سيب‌زميني، ياس بنفش، برگ بو، برگ نو، گلايول، چمن، تبريزي، بيد و نارون اشاره نمود.زيست‌شناسي
اين حشره طول يك نسل را در 3 سال طي مي‌كند. در شريط مساعد تغذيه‌اي و خاك مي‌تواند يك نسل را در طي دو سال بگذراند. زمستان را به صورت لارو به سر مي‌برد و در بهار سال سوم قبل از آنكه وارد مرحله شفيرگي شود يك محفظه گلي براي خود درست مي‌كند و در آنجا تبديل به شفيره مي‌شود (در برخي موارد خانه شفيرگي ساخته نمي‌شود). دوره شفيرگي 17 تا 24 روز مي‌باشد.حشرات كامل از دهه سوم خردادماه تا دهه سوم مردادماه بسته به شرايط محيطي منطقه ظاهر مي‌گردند. اوج خروج معمولاً در تيرماه است. حشرات كامل براي خروج در خاك سوراخهايي ايجاد و خارج مي‌شوند. سپس از برگ درختان مثمر و غيرمثمر تغذيه مي‌نمايند. تمام فعاليت‌هاي حياتي، تغذيه، جفت‌گيري و تخمريزي در غروب و اوايل شب انجام مي‌گيرد.

در روز حشرات كامل بدون هيچ فعاليتي در لابه‌لاي شاخ و برگ درختان و جاهاي امن به سر مي‌برند. جفت‌يري در اوايل شب و اغلب در روي شاخه‌ها انجام مي‌شود. تخمريزي معمولاً چند روز (معمولاً 4 روز) بعد از جفت‌گيري انجام مي‌شود. حشره كامل مادهبا پاهاي جلويي خود زير خاك رفته و در منطقه‌اي مناسب كه غذاي كافي براي لاروسن اول وجود دارد تخم‌ريزي مي‌كند. تخم‌ها به صورت انفرادي يا دسته‌هاي تا شش عددي در عمق صفر تا 12 سانتيمتري خاك گذاشته مي‌شود. دوره جنيني يا Incobation period در منطقه كرج و شهريار 30 تا 35 روز است. حشره داراي 3 سن لاروي است. لارو سن اول از مواد هوموسي يا ريشه علفهاي هرز و سنين دو و سه لاروي از ريشه درختان تغذيه مي‌كنند. لارو در خاكهاي مرطوب فعاليت بيشتري دارد. فعاليت اين حشره در سطح باغ لكه‌اي است.مبارزه
1ـ جمع‌آوري حشرات كامل از اواخر بهار به بعد

الف‌ـ جمع‌آوري حشرات در صبح زود بوسيله تكاندن درختان

ب‌ـ جمع‌آوري حشرات كامل با كمك نور چراغ

2ـ از بين بردن علف‌هاي هرز سطح باغ از علف‌هاي هرز يكساله و چند ساله چون منبع غذايي خوبي براي لاروهاي سن اول است.

3ـ شخم زمستان و جمع‌آوري لاروها در اسفندماه

4ـ مبارزه شيميايي با استفاده از ديازينون (3 تا 3.5 ليتر) و پودر وتابل ليندين 10 كيلو در هكتار به طريق محلول پاشي پاي درخت در اوايل بهار و اوايل تابستان. بهتر است بعد از ریختن محلول پای درخت آبیاری سبکی نیز انجام شود.

5ـ امروزه از باكتري Bacillus popilliae بر عليه اين آفت استفاده مي‌كنند كه باعث بوجود آمدن بيماري شيري (Milky disease) در لاروها مي‌شود.

6ـ قارچ Metarrhizium anisopliae نيز روي لاروها تأثير دارد
+ نوشته شده در  پنجشنبه پنجم دی 1387ساعت 7:26  توسط ناصر صیامی ملکی  | 

کرم سفید ریشه

Polyphylla olivieri 6634Polyphylla fullo 10697
+ نوشته شده در  پنجشنبه پنجم دی 1387ساعت 7:24  توسط ناصر صیامی ملکی  | 

کرم سیب


 

کرم سیبکرم سیب (تخم خوار سیب) آفتی جهانی است. در ایران آفت در تمام مناطق کشت سیب دیده می شود. علاوه بر سیب به درختانی چون بــــــــــه، گلابی، زردآلو، خرمالو، گردو، گوجه، آلو، آلوبالو، بادام وانار حمله می کند. کرم سیب در واقع تخم خوار است وبرای رسیدن به دانه از بافت میوه نیز تغذیه می کند. حمله آفت در مراحل اولیه رشد میوه باعث ریزش آن میشود.

بیولوژی:

کرم سیب زمستان را به صورت لارو کامل در داخل پیله های سفیدرنگ ضخیم می گذراند.لارو درون پیله، در بهارتبدیل به شفیره می شود و همزمان با پایان یافتن دوره گلدهی دوران شفیرگی هم به اتمام میرسد وحشرات بالغ ظاهر می شوند. حشرات بالغ از شهد گلها استفاده می کنند. این حشرات روی کاسبرگ، گلبرگ، نهنج و حتی سرشاخه ها معمولاً انفرادی(2تا3تایی) تخم می گذارند. لاروهای نسل اول از دم میوه وارد میشوند و لاروهای نسل بعد از هر جای دیگر وارد میشوند.تعدادنسل کرم سیب به دو عامل درجه حرارت و طول روشنایی روز بستگی دارد. در فارس 2-3 نسل دارد.

کنــتــرل آفت کرم ســــیب:

کاربرد Sexpheromon(Codlemon) نام تجاری فرمون کرم سیب در IPM به سه روش:

کرم سیبالف. پیش آگاهی Monitoring: در این روش کپسولهای حاوی فرمون مصنوعی در تله ها تعبیه می شوند و شب پره هایی که آماده جفت گیری هستند را شکار می نماید. این شیوه به آماربرداری دقیق و مرتب نیاز دارد. با کمک این روش تعداد دفعات سمپاشی کاهش می یابد. باید توجه داشت آمار تله ها را برای دقت عمل بیشتر با فنولوژی گیاه و درجه حرارت موثر(dd ) تطبیق میدهند.

ب. اختلال در جفتگیری Mating disruption: در این روش سطح باغ را بوسیله فرمونهای مصنوعی بصورت اشباعی پوشش می دهند. در این روش پروانه های نر ازبین نرفته و تنها از جفت گیری باز می مانند.

ج. شکار انبوه Mass trapping: در این روش تعداد زیادی تله فرمونی بکار می رود. بدین طریق تعداد زیادی از پروانه های نــــر گرفتار می شوند(کاهش جفتگیری و تخم گذاری). کاربرد میکروارگانیسم های بیماری زا مانند: ویروس گرانولوسیس کرم سیب C.P.G.V با نام تجاری Granupom & Carpovirusin استفاده از زنبورهای پارازیتوئید تخم کرم سیب مانند : Trichogramma cacoeciaeوT.evanescens و T. embryophagum 

کنترل شیمیائی: فوزالن(زولون)EC35% 1.5 در هزار؛ آزینفوس متیل(گوزاتیون)EC20% 2 درهزار؛ دیازینونEC60% 1 درهزار؛ دیازینونWP40% 1.5درهزار؛ اتریمفوس(اکامت) EC50% 1در هزار؛ آزینفوس متیلWP20% 2در هزار.

توصیه: زمان مبارزه با آفت براساس اطلاعیه های پیش آگاهی(معمولاً در پیک پرواز و لاروهای سنین پائین پیش از نفوذ به داخل میوه)

1)  پاک کردن و ازبین بردن پوسته های درخت (از بین بردن پناهگاه زمستانی آفت)

2) بستن گونی دور تنه درخت و بازدید مرتب آن وازبین بردن لاروهایی که جهت شفیره شدن به این محلها پناه می آورند.

3)  از بین بردن میوه های آلوده در سراسر سال. منبع

+ نوشته شده در  دوشنبه دوم دی 1387ساعت 13:50  توسط ناصر صیامی ملکی  | 

پسيل پسته (شيره خشك) Agonoscena pistaciae

12 پسيل پسته (شيره خشك)

پسيل پسته (شيره خشك)

Agonoscena pistaciae

(Hom: Psyllidae)

به پسته اهلي و وحشي خسرت فراوان مي‌زند. اين حشره عسلك فراواني دفع مي‌نمايد كه به سرعت در مجاورت هوا خشك شده و سفيد مي‌شود به همين لحاظ اين آفت را به زبان محلي شيره خشك مي‌نامند.زيست‌شناسي
حشرات كامل زمستان گذران پسيل از اوايل فروردين ماه روي درختان مستقر مي‌شوند. اين حشرات نسب به حشرات كامل تابستانه قدرت پرواز بيشتري داشته، آلودگي گسترده‌تري در باغها ايجاد مي‌كنند. پس از جفت‌گيري به محض باز شدن جوانه‌هاي خوشه و برگ روي آنها تخمريزي مي‌نمايند. تخم‌ها به تعداد 50 تا 60 عدد، به صورت انفرادي يا دسته‌اي و به اشكل مختلف مانند نيم دايره، مارپيچ و غيره در سطح برگ و بيشتر نزديك به رگبرگها گذاشته مي‌شوند.


تخم‌ها معمولاً 5 تا 10 روز بعد تفريخ مي‌شوند. پوره‌ها از اوايل ارديبهشت شروع به فعاليت و تغذيه مي‌كنند. طول دوره پورگي معمولاً 20 روز بوده و حشرات كامل نسل اول از اواخر دهه دوم ارديبهشت ماه به تعداد زياد در باغ ظاهر مي‌شوند. ارقام مختلف پسته نسبت به آلودگي پسيل پسته حساسيت متفاوت دارند. به طور كلي هر چه برگ درختان نازك‌تر، لطيف‌تر، پهن‌تر و بزرگتر باشد گرايش بيشتري براي جذب حشرات كامل پسيل و تخمريزي ايجاد مي‌كند. رقم اكبري نسبت به ساير ارقام حساستر و رقم اوحدي مقاوم‌تر است. پوره‌هاي نسل دوم از اوايل خرداد تا اواخر دهه دوم خردد فعاليت و تغذيه مي‌كنند. تحمل درختان در اين زمان نسبت به ساير نسلها در برابر خسارت پوره كمتر است. زيرا رشد رويشي درختان پايان يافته و ميوه شروع به مغز رفتن كرده و جوانه‌ها ظاهراً شكل كامل يافته‌اند. در نتيجه خسارت آفت باعث پوكي و ريزش برگ و جوانه مي‌شود.

خسارت
پوره‌هاي پسيل با فرو بردن خرطوم در سطح برگها از شيره گياهي تغذيه مي‌كنند. مواد پروتئيني شيره گياهي را جذب نموده و مواد قندي را به صورت شيره دفع مي‌نمايند. اين مواد قندي در مجاورت هوا خشك شده و به آن شكرك گويند. اين مواد چسبنده باعث جذب گرد و خاك شده و شاخه و برگهاي درختان را بدمنظره مي‌نمايد. از دست رفتن شيره گياهي باعث ضعف عمومي درختان پسته و ريزش برگها، جوانه‌ها، دانه‌اي كوچك و افزايش درصد بوكسي و دهان بستگي ميوه مي‌شود. خسارت پوره‌هاي پسيل پسته روي درختان در دو زمان بيشتر از ساير مواقع سال است. يكي در خرداد ماه كه باعث ريزش برگها، خوشه‌ها، جوانه‌ها و افزايش ميزان بوكسي و ديگري در مردادماه كه باعث افزايش مقدار دهان بستگي مي‌گردد.

در صورتيكه جمعيت آفت پسيل حالت طغياني پديدا كند شديداً تداخل نسل يافته و نمي‌توان تاريخ مشخص براي مراحل زندگي و نسلها اعلام نمود. در شرايط معمولي در نيمه اول هر ماه مرحله پورگي و نيمه دوم هر ماه حشرات كامل در باغها وجود دارند. از نيمه دوم شهريور ماه به تدريج حشرات كامل زمستان گذران در ميان جمعيت آفت ظاهر مي‌شود. اين حشرات در شكاف درختان، زير پوستكها، لابه‌لاي كلوخه‌ها، شكاف ديوارها و ساختمانهاي قديمي اطراف باغها زمستان گذراني مي‌كنند. اين آفت در سال 5 تا 6 نسل ايجاد مي‌كند.

عوامل و شرايطي كه باعث رشد و افزايش جمعيت پسيل پسته در باغها مي‌گردد:

1ـ اجراي نوبت اول سم‌پاشي يا سم‌پاشي در زمان گلدهي: اين سم‌پاشي عليه آفاتي مانند پروانه چوبخوار پسته، پروانه ميوه خوار، شپشكهاي پسته، زنجره شيره تر و غيره انجام مي‌شود. چنانچه در اين سمپاشي از سمومي استفاده شود كه روي آفت پسيل تأثير نداشته باشند باعث افزايش مقاومت و رشد جمعيت پسيل مي‌گردد.

2ـ چنانچه در نوبت اول از سمومي استفاده شود كه باعث تحريك تخمريزي پسيل و كوتاهتر شدن طول دوره يك نسل گردد (مانند سموم تيوديكارب، متاسيستوكس و فنتيون) پسيل طغيان خواهد كرد.

3ـ سم‌پاشي مكرر و اختلاط سموم با هم كه باعث حذف كامل دشمنان طبيعي و افزايش جمعيت آفات پسته مي‌شود.

4ـ اگر از سمومي عليه پسيل پسته استفاده شود كه تأثير كافي در ميزان تلفات آفت نداشته باشد (مانند زولون) باعث افزايش جمعيت مي‌شود.

5ـ چنانچه سم‌پاشي باغ در زماني انجام شود كه تمام مراحل زندگي آفت اعم از تخم، پوره و حشره كامل ديده مي‌شود و همچنين شكرك زيادي در سطح برگها توليد شده باشد تأثير سم كاهش پيدا مي‌كند و بعد از مدتي جمعيت آفت افزايش پيدا مي‌كند.

6ـ استفاده زياد از كودهاي شيمايي ازته مخصوصاً اوره و سولفات آمونيوم در ماههاي گرم سال در سطوح كرتها و همچنين كود شيميايي كلروپتاسيم شرايط را براي ازدياد جمعيت فراهم مي‌كند.

7ـ استفاده از كود مرغي به تنهايي و به مقدار زياد نيز باعث افزايش جمعيت پسيل مي‌گردد.

8ـ فقير بودن خاك از نظر مواد غذايي و نامناسب بودن بافت خاك نيز از عوامل افزايش جمعيت است، خاكهاي شني و خاكهاي رسي و سخت به دليل عدم جذب و نگهداري رطوبت به اندازه كافي به علت طولاني بودن دوره آبياري سريعتر به آفت آلوده مي‌گردند.

9ـ ناهموار بودن سطوح كرتها كه باعث مي‌شود درختاني كه در بلندي قرار دارند به خوبي آبياري نشده و رطوبت كمتري در اختيار داشته باشند.

10ـ عدم استفاده از كودهاي دامي و چاله‌زني و شخم عميق در باغها به مدت طولاني

11ـ كشت متراكم درختان و رعايت نكردن فواصل مناسب و عمليات هرس

12ـ وجود علف‌هاي هرز زياد از خردادماه به بعد در باغ

کنتــــرل پسیل پسته:
الف‌ـ استفاده از كارتهاي چسبنده زرد رنگ
كارتهاي زرد رنگ مورد استفاده در باغهاي پسته از جنس‌هاي مختلف و عمدتاً از جنس پلي اتيلن و پي وي سي است. اندازه كارتها 20*10 سانتيمتر، به قطر 5/0 تا 1 ميليمتر و به وزن حدود 15 گرم است. سطح كارتها به وسيله چسب مخصوص كه از مواد پولي بوتن‌ها همراه با واكس مخصوص و يا اس تي پي و يا مواد ديگري كه حالت چسبندگي خود را 10 تا 15 روز حفظ نمايند آغشته مي‌گردد. حشرات كامل پسيل به طرف رنگ زرد جلب و به تعداد زياد به سطح كارتها مي‌چسبند. شكار انبوه حشرات بايد قبل از تخمريزي در سطح برگها انجام شود تا از توليد نسل بعدي آفت جلوگيري به عمل آيد. در هر هكتار 100 تا 400 عدد كارت به كار مي‌رود. محل نصب كارت در سمت بيروني تاج و به ارتفاع نصف تاج در جهت‌هاي مختلف است. دو نوبت كارت‌گذاري در سال كافي به نظر مي‌رسد. يكي در دهه دوم فروردين ماه كه اين نوبت آفت زنجره پسته را نيز كنترل مي‌كند و ديگري در نيمه دوم تيرماه مي‌باشد. پس از پايان دوره كارت‌گذاري بايد كارت‌ها را از روي درختان جمع‌آوري و سطح آنها را در صورت استفاده از چسب مخصوص توسط آب گرم همراه با مقدار كمي الكل اتيليك و در صورت استفاده از اس تي پي با دستمال آغشته به چند قطره نفت تميز كرد.

ب‌ـ دشمنان طبيعي
داراي دشمنان طبيعي گوناگوني است كه زنبور پارازيتوئيد Psyllaephagus pistaciae از خانواده ‌Encyrtidae همزمان با ظهور پوره‌هاي نسل اول در باغها ظاهر و به پوره‌هاي پسيل به خصوص در سنين 4 و 5 حمله نموده و آنها را موميايي مي‌كند.

ج‌ـ عمليات زراعي
1ـ شخم زمستانه و پاشكني درختان 2ـ كوددهي و چاله زني 3ـ اصلاح بافت خاك 4ـ آبياري مناسب 5ـ تغذيه مناسب 6ـ رعايت فاصله كشت و تراكم 7ـ هرس و خشك‌بري 8ـ مبازه با علفهاي هرز 9ـ كاشت رقم مناسب 10ـ استفاده از سيستم آبياري تحت فشار

دـ کنترل شيميايي
دارتون يا مارشال به نسبت 2 تا 2.5 در هزار يا مايع ظرفشويي به نسبت 3 در هزار به تنهايي پوره‌هاي پسيل پسته را كشته و از بين مي‌برد، همچنين تا حدودي روي تخم نيز تأثير دارد. آمیتراز و کنسالت خاصیت ناباروری حشرات کامل را دارد. از مخلوط كردن مايع ظرفشويي با سموم خودداري شود زيرا PH آن قليايي است و باعث كاهش تأثير كشندگي سموم مي‌گردد.در صورت امکان از اواسط مرداد به بعد سمپاشی انجام نگیرد.

1. آمیتراز(مایتاک) EC20% و 1.5- 1 در هزار

2. ایمیداکلوپراید(کونفیدور) SC35% و 4/. در هزار

3. فلوفنوکسورون(کاسکید) DC5% و 5/. در هزار

4. هگزافلومورون(کنسالت) EC10% و 7/.- 5/. در هزار

5. دارتون EC21.7% و 1.5 دهزار

6. اندوسولفان EC35% و 1.5 درهزار
+ نوشته شده در  دوشنبه دوم دی 1387ساعت 13:37  توسط ناصر صیامی ملکی  | 

پسيل پسته (شيره خشك) Agonoscena pistaciae

12 پسيل پسته (شيره خشك)

پسيل پسته (شيره خشك)

Agonoscena pistaciae

(Hom: Psyllidae)

به پسته اهلي و وحشي خسرت فراوان مي‌زند. اين حشره عسلك فراواني دفع مي‌نمايد كه به سرعت در مجاورت هوا خشك شده و سفيد مي‌شود به همين لحاظ اين آفت را به زبان محلي شيره خشك مي‌نامند.زيست‌شناسي
حشرات كامل زمستان گذران پسيل از اوايل فروردين ماه روي درختان مستقر مي‌شوند. اين حشرات نسب به حشرات كامل تابستانه قدرت پرواز بيشتري داشته، آلودگي گسترده‌تري در باغها ايجاد مي‌كنند. پس از جفت‌گيري به محض باز شدن جوانه‌هاي خوشه و برگ روي آنها تخمريزي مي‌نمايند. تخم‌ها به تعداد 50 تا 60 عدد، به صورت انفرادي يا دسته‌اي و به اشكل مختلف مانند نيم دايره، مارپيچ و غيره در سطح برگ و بيشتر نزديك به رگبرگها گذاشته مي‌شوند.


تخم‌ها معمولاً 5 تا 10 روز بعد تفريخ مي‌شوند. پوره‌ها از اوايل ارديبهشت شروع به فعاليت و تغذيه مي‌كنند. طول دوره پورگي معمولاً 20 روز بوده و حشرات كامل نسل اول از اواخر دهه دوم ارديبهشت ماه به تعداد زياد در باغ ظاهر مي‌شوند. ارقام مختلف پسته نسبت به آلودگي پسيل پسته حساسيت متفاوت دارند. به طور كلي هر چه برگ درختان نازك‌تر، لطيف‌تر، پهن‌تر و بزرگتر باشد گرايش بيشتري براي جذب حشرات كامل پسيل و تخمريزي ايجاد مي‌كند. رقم اكبري نسبت به ساير ارقام حساستر و رقم اوحدي مقاوم‌تر است. پوره‌هاي نسل دوم از اوايل خرداد تا اواخر دهه دوم خردد فعاليت و تغذيه مي‌كنند. تحمل درختان در اين زمان نسبت به ساير نسلها در برابر خسارت پوره كمتر است. زيرا رشد رويشي درختان پايان يافته و ميوه شروع به مغز رفتن كرده و جوانه‌ها ظاهراً شكل كامل يافته‌اند. در نتيجه خسارت آفت باعث پوكي و ريزش برگ و جوانه مي‌شود.

خسارت
پوره‌هاي پسيل با فرو بردن خرطوم در سطح برگها از شيره گياهي تغذيه مي‌كنند. مواد پروتئيني شيره گياهي را جذب نموده و مواد قندي را به صورت شيره دفع مي‌نمايند. اين مواد قندي در مجاورت هوا خشك شده و به آن شكرك گويند. اين مواد چسبنده باعث جذب گرد و خاك شده و شاخه و برگهاي درختان را بدمنظره مي‌نمايد. از دست رفتن شيره گياهي باعث ضعف عمومي درختان پسته و ريزش برگها، جوانه‌ها، دانه‌اي كوچك و افزايش درصد بوكسي و دهان بستگي ميوه مي‌شود. خسارت پوره‌هاي پسيل پسته روي درختان در دو زمان بيشتر از ساير مواقع سال است. يكي در خرداد ماه كه باعث ريزش برگها، خوشه‌ها، جوانه‌ها و افزايش ميزان بوكسي و ديگري در مردادماه كه باعث افزايش مقدار دهان بستگي مي‌گردد.

در صورتيكه جمعيت آفت پسيل حالت طغياني پديدا كند شديداً تداخل نسل يافته و نمي‌توان تاريخ مشخص براي مراحل زندگي و نسلها اعلام نمود. در شرايط معمولي در نيمه اول هر ماه مرحله پورگي و نيمه دوم هر ماه حشرات كامل در باغها وجود دارند. از نيمه دوم شهريور ماه به تدريج حشرات كامل زمستان گذران در ميان جمعيت آفت ظاهر مي‌شود. اين حشرات در شكاف درختان، زير پوستكها، لابه‌لاي كلوخه‌ها، شكاف ديوارها و ساختمانهاي قديمي اطراف باغها زمستان گذراني مي‌كنند. اين آفت در سال 5 تا 6 نسل ايجاد مي‌كند.

عوامل و شرايطي كه باعث رشد و افزايش جمعيت پسيل پسته در باغها مي‌گردد:

1ـ اجراي نوبت اول سم‌پاشي يا سم‌پاشي در زمان گلدهي: اين سم‌پاشي عليه آفاتي مانند پروانه چوبخوار پسته، پروانه ميوه خوار، شپشكهاي پسته، زنجره شيره تر و غيره انجام مي‌شود. چنانچه در اين سمپاشي از سمومي استفاده شود كه روي آفت پسيل تأثير نداشته باشند باعث افزايش مقاومت و رشد جمعيت پسيل مي‌گردد.

2ـ چنانچه در نوبت اول از سمومي استفاده شود كه باعث تحريك تخمريزي پسيل و كوتاهتر شدن طول دوره يك نسل گردد (مانند سموم تيوديكارب، متاسيستوكس و فنتيون) پسيل طغيان خواهد كرد.

3ـ سم‌پاشي مكرر و اختلاط سموم با هم كه باعث حذف كامل دشمنان طبيعي و افزايش جمعيت آفات پسته مي‌شود.

4ـ اگر از سمومي عليه پسيل پسته استفاده شود كه تأثير كافي در ميزان تلفات آفت نداشته باشد (مانند زولون) باعث افزايش جمعيت مي‌شود.

5ـ چنانچه سم‌پاشي باغ در زماني انجام شود كه تمام مراحل زندگي آفت اعم از تخم، پوره و حشره كامل ديده مي‌شود و همچنين شكرك زيادي در سطح برگها توليد شده باشد تأثير سم كاهش پيدا مي‌كند و بعد از مدتي جمعيت آفت افزايش پيدا مي‌كند.

6ـ استفاده زياد از كودهاي شيمايي ازته مخصوصاً اوره و سولفات آمونيوم در ماههاي گرم سال در سطوح كرتها و همچنين كود شيميايي كلروپتاسيم شرايط را براي ازدياد جمعيت فراهم مي‌كند.

7ـ استفاده از كود مرغي به تنهايي و به مقدار زياد نيز باعث افزايش جمعيت پسيل مي‌گردد.

8ـ فقير بودن خاك از نظر مواد غذايي و نامناسب بودن بافت خاك نيز از عوامل افزايش جمعيت است، خاكهاي شني و خاكهاي رسي و سخت به دليل عدم جذب و نگهداري رطوبت به اندازه كافي به علت طولاني بودن دوره آبياري سريعتر به آفت آلوده مي‌گردند.

9ـ ناهموار بودن سطوح كرتها كه باعث مي‌شود درختاني كه در بلندي قرار دارند به خوبي آبياري نشده و رطوبت كمتري در اختيار داشته باشند.

10ـ عدم استفاده از كودهاي دامي و چاله‌زني و شخم عميق در باغها به مدت طولاني

11ـ كشت متراكم درختان و رعايت نكردن فواصل مناسب و عمليات هرس

12ـ وجود علف‌هاي هرز زياد از خردادماه به بعد در باغ

کنتــــرل پسیل پسته:
الف‌ـ استفاده از كارتهاي چسبنده زرد رنگ
كارتهاي زرد رنگ مورد استفاده در باغهاي پسته از جنس‌هاي مختلف و عمدتاً از جنس پلي اتيلن و پي وي سي است. اندازه كارتها 20*10 سانتيمتر، به قطر 5/0 تا 1 ميليمتر و به وزن حدود 15 گرم است. سطح كارتها به وسيله چسب مخصوص كه از مواد پولي بوتن‌ها همراه با واكس مخصوص و يا اس تي پي و يا مواد ديگري كه حالت چسبندگي خود را 10 تا 15 روز حفظ نمايند آغشته مي‌گردد. حشرات كامل پسيل به طرف رنگ زرد جلب و به تعداد زياد به سطح كارتها مي‌چسبند. شكار انبوه حشرات بايد قبل از تخمريزي در سطح برگها انجام شود تا از توليد نسل بعدي آفت جلوگيري به عمل آيد. در هر هكتار 100 تا 400 عدد كارت به كار مي‌رود. محل نصب كارت در سمت بيروني تاج و به ارتفاع نصف تاج در جهت‌هاي مختلف است. دو نوبت كارت‌گذاري در سال كافي به نظر مي‌رسد. يكي در دهه دوم فروردين ماه كه اين نوبت آفت زنجره پسته را نيز كنترل مي‌كند و ديگري در نيمه دوم تيرماه مي‌باشد. پس از پايان دوره كارت‌گذاري بايد كارت‌ها را از روي درختان جمع‌آوري و سطح آنها را در صورت استفاده از چسب مخصوص توسط آب گرم همراه با مقدار كمي الكل اتيليك و در صورت استفاده از اس تي پي با دستمال آغشته به چند قطره نفت تميز كرد.

ب‌ـ دشمنان طبيعي
داراي دشمنان طبيعي گوناگوني است كه زنبور پارازيتوئيد Psyllaephagus pistaciae از خانواده ‌Encyrtidae همزمان با ظهور پوره‌هاي نسل اول در باغها ظاهر و به پوره‌هاي پسيل به خصوص در سنين 4 و 5 حمله نموده و آنها را موميايي مي‌كند.

ج‌ـ عمليات زراعي
1ـ شخم زمستانه و پاشكني درختان 2ـ كوددهي و چاله زني 3ـ اصلاح بافت خاك 4ـ آبياري مناسب 5ـ تغذيه مناسب 6ـ رعايت فاصله كشت و تراكم 7ـ هرس و خشك‌بري 8ـ مبازه با علفهاي هرز 9ـ كاشت رقم مناسب 10ـ استفاده از سيستم آبياري تحت فشار

دـ کنترل شيميايي
دارتون يا مارشال به نسبت 2 تا 2.5 در هزار يا مايع ظرفشويي به نسبت 3 در هزار به تنهايي پوره‌هاي پسيل پسته را كشته و از بين مي‌برد، همچنين تا حدودي روي تخم نيز تأثير دارد. آمیتراز و کنسالت خاصیت ناباروری حشرات کامل را دارد. از مخلوط كردن مايع ظرفشويي با سموم خودداري شود زيرا PH آن قليايي است و باعث كاهش تأثير كشندگي سموم مي‌گردد.در صورت امکان از اواسط مرداد به بعد سمپاشی انجام نگیرد.

1. آمیتراز(مایتاک) EC20% و 1.5- 1 در هزار

2. ایمیداکلوپراید(کونفیدور) SC35% و 4/. در هزار

3. فلوفنوکسورون(کاسکید) DC5% و 5/. در هزار

4. هگزافلومورون(کنسالت) EC10% و 7/.- 5/. در هزار

5. دارتون EC21.7% و 1.5 دهزار

6. اندوسولفان EC35% و 1.5 درهزار
+ نوشته شده در  دوشنبه دوم دی 1387ساعت 13:36  توسط ناصر صیامی ملکی  | 

پسيل پسته (شيره خشك) Agonoscena pistaciae

12 پسيل پسته (شيره خشك)

پسيل پسته (شيره خشك)

Agonoscena pistaciae

(Hom: Psyllidae)

به پسته اهلي و وحشي خسرت فراوان مي‌زند. اين حشره عسلك فراواني دفع مي‌نمايد كه به سرعت در مجاورت هوا خشك شده و سفيد مي‌شود به همين لحاظ اين آفت را به زبان محلي شيره خشك مي‌نامند.زيست‌شناسي
حشرات كامل زمستان گذران پسيل از اوايل فروردين ماه روي درختان مستقر مي‌شوند. اين حشرات نسب به حشرات كامل تابستانه قدرت پرواز بيشتري داشته، آلودگي گسترده‌تري در باغها ايجاد مي‌كنند. پس از جفت‌گيري به محض باز شدن جوانه‌هاي خوشه و برگ روي آنها تخمريزي مي‌نمايند. تخم‌ها به تعداد 50 تا 60 عدد، به صورت انفرادي يا دسته‌اي و به اشكل مختلف مانند نيم دايره، مارپيچ و غيره در سطح برگ و بيشتر نزديك به رگبرگها گذاشته مي‌شوند.


تخم‌ها معمولاً 5 تا 10 روز بعد تفريخ مي‌شوند. پوره‌ها از اوايل ارديبهشت شروع به فعاليت و تغذيه مي‌كنند. طول دوره پورگي معمولاً 20 روز بوده و حشرات كامل نسل اول از اواخر دهه دوم ارديبهشت ماه به تعداد زياد در باغ ظاهر مي‌شوند. ارقام مختلف پسته نسبت به آلودگي پسيل پسته حساسيت متفاوت دارند. به طور كلي هر چه برگ درختان نازك‌تر، لطيف‌تر، پهن‌تر و بزرگتر باشد گرايش بيشتري براي جذب حشرات كامل پسيل و تخمريزي ايجاد مي‌كند. رقم اكبري نسبت به ساير ارقام حساستر و رقم اوحدي مقاوم‌تر است. پوره‌هاي نسل دوم از اوايل خرداد تا اواخر دهه دوم خردد فعاليت و تغذيه مي‌كنند. تحمل درختان در اين زمان نسبت به ساير نسلها در برابر خسارت پوره كمتر است. زيرا رشد رويشي درختان پايان يافته و ميوه شروع به مغز رفتن كرده و جوانه‌ها ظاهراً شكل كامل يافته‌اند. در نتيجه خسارت آفت باعث پوكي و ريزش برگ و جوانه مي‌شود.

خسارت
پوره‌هاي پسيل با فرو بردن خرطوم در سطح برگها از شيره گياهي تغذيه مي‌كنند. مواد پروتئيني شيره گياهي را جذب نموده و مواد قندي را به صورت شيره دفع مي‌نمايند. اين مواد قندي در مجاورت هوا خشك شده و به آن شكرك گويند. اين مواد چسبنده باعث جذب گرد و خاك شده و شاخه و برگهاي درختان را بدمنظره مي‌نمايد. از دست رفتن شيره گياهي باعث ضعف عمومي درختان پسته و ريزش برگها، جوانه‌ها، دانه‌اي كوچك و افزايش درصد بوكسي و دهان بستگي ميوه مي‌شود. خسارت پوره‌هاي پسيل پسته روي درختان در دو زمان بيشتر از ساير مواقع سال است. يكي در خرداد ماه كه باعث ريزش برگها، خوشه‌ها، جوانه‌ها و افزايش ميزان بوكسي و ديگري در مردادماه كه باعث افزايش مقدار دهان بستگي مي‌گردد.

در صورتيكه جمعيت آفت پسيل حالت طغياني پديدا كند شديداً تداخل نسل يافته و نمي‌توان تاريخ مشخص براي مراحل زندگي و نسلها اعلام نمود. در شرايط معمولي در نيمه اول هر ماه مرحله پورگي و نيمه دوم هر ماه حشرات كامل در باغها وجود دارند. از نيمه دوم شهريور ماه به تدريج حشرات كامل زمستان گذران در ميان جمعيت آفت ظاهر مي‌شود. اين حشرات در شكاف درختان، زير پوستكها، لابه‌لاي كلوخه‌ها، شكاف ديوارها و ساختمانهاي قديمي اطراف باغها زمستان گذراني مي‌كنند. اين آفت در سال 5 تا 6 نسل ايجاد مي‌كند.

عوامل و شرايطي كه باعث رشد و افزايش جمعيت پسيل پسته در باغها مي‌گردد:

1ـ اجراي نوبت اول سم‌پاشي يا سم‌پاشي در زمان گلدهي: اين سم‌پاشي عليه آفاتي مانند پروانه چوبخوار پسته، پروانه ميوه خوار، شپشكهاي پسته، زنجره شيره تر و غيره انجام مي‌شود. چنانچه در اين سمپاشي از سمومي استفاده شود كه روي آفت پسيل تأثير نداشته باشند باعث افزايش مقاومت و رشد جمعيت پسيل مي‌گردد.

2ـ چنانچه در نوبت اول از سمومي استفاده شود كه باعث تحريك تخمريزي پسيل و كوتاهتر شدن طول دوره يك نسل گردد (مانند سموم تيوديكارب، متاسيستوكس و فنتيون) پسيل طغيان خواهد كرد.

3ـ سم‌پاشي مكرر و اختلاط سموم با هم كه باعث حذف كامل دشمنان طبيعي و افزايش جمعيت آفات پسته مي‌شود.

4ـ اگر از سمومي عليه پسيل پسته استفاده شود كه تأثير كافي در ميزان تلفات آفت نداشته باشد (مانند زولون) باعث افزايش جمعيت مي‌شود.

5ـ چنانچه سم‌پاشي باغ در زماني انجام شود كه تمام مراحل زندگي آفت اعم از تخم، پوره و حشره كامل ديده مي‌شود و همچنين شكرك زيادي در سطح برگها توليد شده باشد تأثير سم كاهش پيدا مي‌كند و بعد از مدتي جمعيت آفت افزايش پيدا مي‌كند.

6ـ استفاده زياد از كودهاي شيمايي ازته مخصوصاً اوره و سولفات آمونيوم در ماههاي گرم سال در سطوح كرتها و همچنين كود شيميايي كلروپتاسيم شرايط را براي ازدياد جمعيت فراهم مي‌كند.

7ـ استفاده از كود مرغي به تنهايي و به مقدار زياد نيز باعث افزايش جمعيت پسيل مي‌گردد.

8ـ فقير بودن خاك از نظر مواد غذايي و نامناسب بودن بافت خاك نيز از عوامل افزايش جمعيت است، خاكهاي شني و خاكهاي رسي و سخت به دليل عدم جذب و نگهداري رطوبت به اندازه كافي به علت طولاني بودن دوره آبياري سريعتر به آفت آلوده مي‌گردند.

9ـ ناهموار بودن سطوح كرتها كه باعث مي‌شود درختاني كه در بلندي قرار دارند به خوبي آبياري نشده و رطوبت كمتري در اختيار داشته باشند.

10ـ عدم استفاده از كودهاي دامي و چاله‌زني و شخم عميق در باغها به مدت طولاني

11ـ كشت متراكم درختان و رعايت نكردن فواصل مناسب و عمليات هرس

12ـ وجود علف‌هاي هرز زياد از خردادماه به بعد در باغ

کنتــــرل پسیل پسته:
الف‌ـ استفاده از كارتهاي چسبنده زرد رنگ
كارتهاي زرد رنگ مورد استفاده در باغهاي پسته از جنس‌هاي مختلف و عمدتاً از جنس پلي اتيلن و پي وي سي است. اندازه كارتها 20*10 سانتيمتر، به قطر 5/0 تا 1 ميليمتر و به وزن حدود 15 گرم است. سطح كارتها به وسيله چسب مخصوص كه از مواد پولي بوتن‌ها همراه با واكس مخصوص و يا اس تي پي و يا مواد ديگري كه حالت چسبندگي خود را 10 تا 15 روز حفظ نمايند آغشته مي‌گردد. حشرات كامل پسيل به طرف رنگ زرد جلب و به تعداد زياد به سطح كارتها مي‌چسبند. شكار انبوه حشرات بايد قبل از تخمريزي در سطح برگها انجام شود تا از توليد نسل بعدي آفت جلوگيري به عمل آيد. در هر هكتار 100 تا 400 عدد كارت به كار مي‌رود. محل نصب كارت در سمت بيروني تاج و به ارتفاع نصف تاج در جهت‌هاي مختلف است. دو نوبت كارت‌گذاري در سال كافي به نظر مي‌رسد. يكي در دهه دوم فروردين ماه كه اين نوبت آفت زنجره پسته را نيز كنترل مي‌كند و ديگري در نيمه دوم تيرماه مي‌باشد. پس از پايان دوره كارت‌گذاري بايد كارت‌ها را از روي درختان جمع‌آوري و سطح آنها را در صورت استفاده از چسب مخصوص توسط آب گرم همراه با مقدار كمي الكل اتيليك و در صورت استفاده از اس تي پي با دستمال آغشته به چند قطره نفت تميز كرد.

ب‌ـ دشمنان طبيعي
داراي دشمنان طبيعي گوناگوني است كه زنبور پارازيتوئيد Psyllaephagus pistaciae از خانواده ‌Encyrtidae همزمان با ظهور پوره‌هاي نسل اول در باغها ظاهر و به پوره‌هاي پسيل به خصوص در سنين 4 و 5 حمله نموده و آنها را موميايي مي‌كند.

ج‌ـ عمليات زراعي
1ـ شخم زمستانه و پاشكني درختان 2ـ كوددهي و چاله زني 3ـ اصلاح بافت خاك 4ـ آبياري مناسب 5ـ تغذيه مناسب 6ـ رعايت فاصله كشت و تراكم 7ـ هرس و خشك‌بري 8ـ مبازه با علفهاي هرز 9ـ كاشت رقم مناسب 10ـ استفاده از سيستم آبياري تحت فشار

دـ کنترل شيميايي
دارتون يا مارشال به نسبت 2 تا 2.5 در هزار يا مايع ظرفشويي به نسبت 3 در هزار به تنهايي پوره‌هاي پسيل پسته را كشته و از بين مي‌برد، همچنين تا حدودي روي تخم نيز تأثير دارد. آمیتراز و کنسالت خاصیت ناباروری حشرات کامل را دارد. از مخلوط كردن مايع ظرفشويي با سموم خودداري شود زيرا PH آن قليايي است و باعث كاهش تأثير كشندگي سموم مي‌گردد.در صورت امکان از اواسط مرداد به بعد سمپاشی انجام نگیرد.

1. آمیتراز(مایتاک) EC20% و 1.5- 1 در هزار

2. ایمیداکلوپراید(کونفیدور) SC35% و 4/. در هزار

3. فلوفنوکسورون(کاسکید) DC5% و 5/. در هزار

4. هگزافلومورون(کنسالت) EC10% و 7/.- 5/. در هزار

5. دارتون EC21.7% و 1.5 دهزار

6. اندوسولفان EC35% و 1.5 درهزار
+ نوشته شده در  دوشنبه دوم دی 1387ساعت 13:36  توسط ناصر صیامی ملکی  | 

قسمت دوم استفاده از تله های فرمونی

فصل دوم

تله ها،كارت ها ، نوار هاي رنگي

و جلب كننده ها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-1- كاربرد تله هاي فرموني در رديابي آفات

امروزه اطلاعات كامل و درستي از آفات محصولات كشاورزي به دست آمده است.كه البته اين اطلاعات تابع شرايط محيطي و بيولوژي آفت مي باشد.تله هاي فرموني درخيلي از موارد از اهميت قابل ملاحظه اي برخوردار بوده و گاهي به عنوان تنها وسيله مطمين در جهت تعيين ظهور و تراكم جمعيت آفات قبل از وارد كردن خسارت جدي به شمار مي روند.

در طي سالهاي اخير به دليل روشن شدن اهميت كاهش مصرف سموم، منجر به افزايش فشار در جهت به حداقل رساندن كاربرد آفت كشها گرديده است.در اين راستا يك سيستم هشداردهنده فرموني مي تواند راه حل مناسبي در جهت استفاده حداقل از سموم به شمار آيد.اگرچه تله هاي فرموني اطلاعات مفيدي در جهت شناخت از چگونگي تراكم جمعيت آفت به ما مي دهدولي تفسير دقيق اطلاعات به دست آمده از تله هاي فرموني احتياج به متخصصين 

ذيربط دارد.در مواردي كه نتوان از اطلاعات به دست آمده استفاده كرد، اين مشكل به كمك متخصصين امر و با سابقه كه از آفات شناخت و تجربه كافي دارند، مي تواند حل شود.

 

2-2- معرفي تعدادي از تله هاي مورد استفاده در برنامه رديابي و شكارآفات

 

2-2-1- تله دلتا (Delta trap  )

اين تله به نحوي تا خورده مي شود كه تله به شكل مثلث در مي آيد. سپس دو سيم مجزا كه در انتهاي سيم نگهدارنده وجود دارد در داخل سوراخهاي تعبيه شده در قسمت بالائي تله قرار داده مي شوند به نحوي كه تله توسط سيم نگهدارنده قابل نصب باشد.صفحات چسبناك به طور مجزا در قسمت انتهائي تله قرار داده مي شود.بعضي از انواع تله دلتا يك تكه بوده و به منظور بر رفع آلودگي محيطي يا مشكل جدا شدن كپسول ،فرمون در داخل تله تركيب شده و آماده مصرف مي باشد.

                                                                                                                                                                

 

2-2-2- تله بالي ( wing trap)

تله بالي wing trap نيز از نظر كاربرد مانند تله دلتا بوده و به عنوان جايگزين تله هاي دلتا معرفي شده ا ست.

اين تله از دو صفحه تشكيل شده كه  صفصه زيرين چسبدار بوده و توسط يك رشته سيم به نحوي در كنار هم قرار مي گيرند كه تله حالت بالي به خود مي گيرد.كپسول فرمون در روي صفحه چسبدار زيرين يا با سيمي در قسمت بالا قرار مي گيرد.

 

 

 

                                                          

2-2-3- تله قيفي  funnel trap))

تله فونل معمولا به رنگ سبز بوده كه از سه قسمت تشكيل شده و شامل يك بدنه سطل مانند در قسمت پائين و يك قسمت قيف مانند و يك صفحه صاف در قسمت بالاي آن مي باشد.قسمت قيفي شكل در داخل بدنه سطلي قرار مي گيرد و در نهايت صفحه صاف روي پايه هاي تعبيه شده در قسمت بالا قرار مي گيرد.سبد مخصوص قرار گرفتن فرمون در سوراخي كه در قسمت بالاهي كلاهك تعبيه شده قرار داده مي گيرد.براي جمع آوري حشرات از آب يا آب خلوط با پروپيلن گليكول يا  DDVPدر قسمت سطلي شكل استفاده مي شود.

                                                                       

 

2-2-4- تله دام Dome trap) )  

اين تله از دو قسمت پلاستيكي درست شده است كه پس از روي هم قرار گرفتن تله شگل گنبدي به خود مي گيرد. در قسمت بالايي آن محفظه اي جهت قرار دادن سبد مخصوص فرمون تعبيه شده است. كپسول فرمون در فضاي خالي سبد قرار داده مي شود. براي جمع آوري حشرات از آب يا آب مخلوط با پروپيلن گليكول يا    DDVP استفاده مي شود.

 

 

2-2-5- تله مكفيل (Mc phail trap)

اين تله از نظر ساختاري مشابه تله دام بوده با اين تفاوت كه حالت گنبدي ندارد. اين تله همراه با پروتئين هيدروليزات يا نمك هاي آمونيوم براي رد يابي مگس هاي زيتون و همراه با متيل اوژنول جهت شكار مگس هلو بسيار كاربرد دارد. شعاع تاثير تله هاي مكفيل با پروتئين هيدروليزات نزديك به 20متر است و در فاصله 40متري اين تاثير كاهش مي يابد و اين تاثير با رطوبت نسبي كم و دماي بالا، افزايش مي يابد.نسبت جنسي مشاهده شده در تله مكفيل همرا با پروتئين هيدروليزات  معمولا 1:1 است.

  

 

 

 

 

              

 


2-2-6- تله سرا ترپ ( cera trap)

اين تله مخصوص مايع سراترپ بوده و جهت شكار مگس هاي مديترانه به كار برده مي شود.اين تله از دو قسمت بدنه و درپوش تشكيل شده است كه در قسمت بدنه سه سوراخ دايرهاي شكل جهت قرار گرفتن سه تيوپ پلاستيكي تعبيه شده است.طراحي تله به گونه اي است كه مگس ها به راحتي وارد تله شده و در داخل مايع مخصوص سراترپ مي افتند.تراكم تله در هر هكتار از باغات مركبات جهت شكار انبوه 70-100 عدد مي باشد.

ميزان مصرف مايع سراترپ 200سي سي در هر تله مي باشد.

      


2-3- انتخاب تله براي شكار پروانه ها

براي شب پره هاي كوچك نظير leaf rollers و totrix moth كه انبوهي از پروانه هاي آفات درختان ميوه را تشكيل مي دهند تله هاي انتخابي از نوع Delta trap توصيه شده است.شب پره هاي مذكور به تدريج روي صفحه چسبدار اين نوع تله گرفتار شده و به سرعت شمارش مي گردند. بعلاوه اين تله ها به آساني قابل سرويس و نگهداري هستند.

تله بالي wing trap نيز از نظر كاربرد مانند تله دلتا بوده و به عنوان جايگزين تله هاي دلتا معرفي شده و از نظر بعضي از متخصصين ترجيح داده مي شود.

در مورد گونه هاي بزرگتر نظير Geometridae ،Lymantridae  و Coccidae ورق هاي چسبدار دلتا به سرعت توسط پروانه ها پر شده و يا به وسيله پولك بال حشرات آلوده مي گردند.براي اين قبيل شب پره ها مخصوصا وقتي كه داراي جمعيت زيادي هستند تله قيفي funnel trap توصيه شده است.تله مذكور با داشتن يك سطل بزرگ نگهدارنده مي تواند به نحو موثري تعداد زيادي از شب پره ها را جمع آوري نمايد.در صورتيكه جمعيت شب پره هاي بزرگتر پايين باشد، تله هاي دلتا به دليل داشتن حساسيت بيشتر ترجيح داده مي شوند.

 

تله هي قيفي در زماني كه منطقه مورد نظارت و مراقبت داراي گردو خاك باشد،بايستي مورد توجه قرار گيرند،جمع شدن مقدار زيادي گرد و خاك روي ورقه هاي چسبدار در تله هاي دلتا مي تواند كارايي آنرا كاهش دهد.

 

2-4- انتخاب تله براي شكار مگس هاي ميوه (Tephritidae)

- Bactrocera olea                          مگس زيتون  

- Ceratitis capitat                 مگس ميوه مديترانه اي  

- Rhogoletis ceraci                         مگس گيلاس

- Bactrocera zonata                     يا انبه مگس هلو

- Dacus cucurbitae                                  مگس جاليز

 

وقتي فرمون اختصاصي مگس در دسترس باشد،انتخاب تله به تراكم جمعيت آفت مورد نظر و گاهي به مسئله گرد و خاك منطقه بستگي پيدا ميكند.

در مناطق خشك كه به علت گردو خاك، چسب تله كم اثر مي گردد،استفاده از تله هاي سطلي توصيه شده است.

در مناطق معتدل و عاري از گردو خاك،جائي كه جمعيت آفت زياد نمي باشد تله دلتا بواسطه داشتن حساسيت بيشتر ترجيح داده مي شوند.اگر جمعيت آفت زياد باشددر اين صورت تله هاي سطلي به واسطه داشتن ظرفيت بيشتر توصيه شده است.

موقع استفاده از فرمون اختصاصي مگس ها بايد به خاطر داشت كه فقط حشرات نر شكار مي شوند.اگر شكار نرها و ماده ها با هم مورد نياز باشند،تله مكفيلMc phail) ) ويا  تله دام (Dome trap )به همراه ماده جلب كننده پروتئين هيدروليزات توصيه شده است.

مگس زيتون با تركيبي از تله هاي چسبدار زرد عمودي  Vertical yellow sticky trap به همراه فرمون نظارت و مراقبت مي شود.تله فوق به تنهايي نرها و ماده ها را تواما جلب مي نمايد(به دليل خاصيت جلب كنندگي رنگ زرد) ولي وقتي همراه با فرمون باشد افزايش قابل ملاحظه اي در شكار نرها (حدود 10 برابر به وجود مي آيد.همچنين براي شكار مگس زيتون مي توان از تله مكفيل به همراه ماده جلب كننده پروتئين هيدروليزات و يك حشره كش استفاده نمود.

مگس ميوه مديترانه با استفاده از فرمون اختصاصي و تله دلتا نظارت و رديابي مي شود . جهت شكار انبوه مي توان از مايع ceratrap همراه با تله هاي مخصوص سراترپ استفاده كرد.

 تله مگس گيلاس،  cherry fruit fly trapتله مخصوصي است كه با كاربر د ماده جلب كننده نمك آمونيوم براي شكار مگس گيلاس مورد استفاده قرار مي گيرد.

مگس هلو با استفاده از تله Mc phail  استاندارد زرد همراه با ماده جلب كننده متيل اوژنول در شكار انبوه مورد استفاده قرار مي گيرد.

جهت شكار ساير مگس هاي ميوه  Tephritidae تله هاي گنبدي  Dome trapويا تله مكفيل همراه با ماده جلب كننده پروتئين هيدروليزات توصيه شده است.

 

 

 

2-5- كارت ها و نوار هاي رنگي

يكي از عوامل مكانيكي موثر در كاهش جمعيت آفات در چهار چوب مبارزه تلفيقي ،استفاده از تله ها ي رنگي چسبنده مي باشد. به طور كلي حشرات به رنگهايي كه طول موج آن ها بين 650- 300 نانومتر مي باشد عكس العمل نشان مي دهند.استفاده از تله هاي چسبنده يكي از ايمن ترين كم هزينه ترين روشهاي مبارزه با آفات مي باشد.از كارت ها و نوار هاي زرد و آبي به تعداد محدود مي توان براي رد يابي و به تعداد زياد تر براي شكار انبوه آفات به خصوص در محيط هاي بسته مانند گلخانه هااستفاده كرد.

 

 

2-5-1- كارت ها ي زرد چسبدار (Yellow sticky traps )

كارت هاي زرد در ابعاد مختلف وجود دارد و نزديك به تاج گياه يا محلي كه بيشترين جمعيت فعال آفت حضور دارد نصب و استفاده مي شود.از كارت هاي زرد چسبنده براي كنترل آفاتي نظير سفيد بالك ها، مگس هاي مينوز،شته هاي بالدار ، مگس قارچ ، زنجرك ها و پسيل ها استفاده كرد.زماني كه از كارت زرد جهت كنترل مگس هاي مينوز استفاده مي شود بهتر است كه به صورت افقي نصب شود.جهت رديابي تعداد كارت مورد استفاده1 عدد در هر 200مترمربع و جهت شكار انبوه آفات تعداد كارت  زرد نصب شده 1 عدد در هر 10 مترمربع تا حداكثر 1عدد در هر 2مترمربع مي باشد.در گلخانه ها همزمان با رشد گياه كارت ها بالا كشيده مي شوند.

             

 

2-5-2- كارت ها ي زرد همراه با ماده جلب كننده مخصوص شكار مگس گيلاس(cherry fruit fly trap) اين تله در حقيقت كارت هاي زرد عمودي چسبدار مي باشد كه با كاربرد نمك آمونيوم به عنوان ماده جلب كننده جهت شكار مگس هاي گيلاس مورد استفاده قرار مي گيرند.زمان نصب تله قبل از ظهور حشرات كامل در طبيعت مي باشدكه بسته به شرايط منطقه اي و اقليمي متفاوت بوده و غالبا مقارن ماه هاي ارديبهشت و خرداد مي باشد.تله ها در ارتفاع 2-5/1متري از سطح باغ درون تاج درخت وبه سمت حاشيه ها و با فاصله 50 متر از يكديگر نصب مي شوند.تعداد تله مورد استفاده جهت رديابي آفت مذكور1  تله در هر هكتار و در هر ايستگاه كمتر از 2 تله نبايد باشد.

در صورت استفاده جهت شكار انبوه آفت به ازاي هر درخت يك تله توصيه شده است.

 

.

2-5-3- كارت هاي آبي چسبدار (Blue sticky traps)

از كارت هاي آبي جهت كنترل تريپس ها استفاده مي شود. محل نصب كارت آبي نزديك به تاج گياه مي باشد كه همراه با رشد گياه بالا كشيده مي شود.جهت رد يابي آفت  1 عدد كارت در هر 200متربع توصيه شده است. وجهت شكار انبوه در  مناطق آلوده با تراكم پايين جمعيت آفت 1 عدد كارت در 20مترمربع و در مناطق خيلي آلوده 1 عدد كارت در هر2متر مربع توصيه شده است.

در باغات حداقل يك كارت به ازاي هر درخت نصب مي شود.محل نصب كارت در فاصله بين تنه و سر شاخه ها مي باشد.


2-5-4- نوارهاي زرد و آبي

كار ت هاي زرد و آبي به صورت رول يا نوار هاي 100متري جهت استفاده راحت تر بين رديف هاي كشت به خصوص در گلخانه ها قبل از كشت يا بلافاصله بعد از كشت در بالاي رديف ها ويا دور تنه و شاخه در ختان كشيده مي شود.ازنوار هاي زرد جهت كنترل زنجره خرما و پسيل پسته و ساير آفات توضيح داده شده در مباحث بالا استفاده مي شود.


2 -6- جلب كننده ها (Lure)

يكي از روش هاي مورد استفاده در بر نامه رديابي و شكار انبوه آفات استفاده از مواد جلب كننده مي باشد. جلب كننده ها در واقع محرك هاي غذائي ،بينائي و يا جنسي مي باشند كه گاهي به تنهائي يا در تركيب با ساير محرك ها   و يا سموم در انواع تله ها استفاده مي شوند.

 

2-6-1- پروتئين هيدروليزات(protein hydrolysate)

پروتئين هيدروليزات به عنوان يك ماده جلب كننده(محرك غذائي) در به دام اندازي مگس ها به ويژه مگس زيتون مورد استفاده قرار مي گيرد.ميزان محلول سمي مصرفي در هر تله 500 سي سي مي باشد (پروتئين هيدروليزات 3% + مالاتيون 2 در هزار+ آب). تعداد تله هاي مكفيل مورد استفاده بسته به تراكم جمعيت آفت متفاوت بوده و به شرح زير مي باشد:

- تعداد تله مكفيل در حالت طغياني 80 تله در هكتار

- در آلودگي متوسط 35 تله در هكتار

- در آلودگي كم 20 تله در هكتار

 

 

2-6-2- متيل اوژنول(methyl eugenol)

 متيل اوژنول نيز به عنوان يك ماده جلب كننده (محرك جنسي) جهت رديابي  و شكار انبوه مگس هاي نر هلو يا مگس انبه(Bactrocera zonata) همراه با تكنيكال يكي از سموم (مالاتيون تكنيكال) به كار مي رود.ميزان مصرف متيل اوژنول مسموم 2 سي سي در هر تله مي باشد كه در داخل پنبه تزريق مي شود و داخل سبد مخصوص تله مكفيل قرار داده مي شود..تعداد تله مكفيل مورد استفاده حداقل 5 تله در هر هكتار مي باشد.

نحوي تهيه متيل اوژنول مسموم: از سم تكنيكال به ميزان 5%  به متيل اوژنول اضافه مي شود. 2 سي سي از محلول آماده شده داخل پنبه تزريق شده و ذاخل تله قرار داده مي شود.

 

فهرست منابع فارسي:

 

1- اسدي ،ي.1377.روشهاي نوين پيش آگاهي درختان ميوه.سازمان حفظ نباتات.93صفحه

2- بي نام.1377.چكيده نتايج  سومين سال تحقيقات كاربردي فراورده فرموني selibate cs عليه كرم ساقه خوار برنج.آزمايشگاه تحقيقات بيولوژيك مازندران(آمل).2 صفحه

3- خانجاني،م.1385.آفات سبزي و صيفي ايران.انتشارات دانشگاه بوعلي سينا.468صفحه

4- خانجاني،م.1383.آفات گياهان زراعي ايران. .انتشارات دانشگاه بوعلي سينا.731صفحه

 

References:

 

+ نوشته شده در  شنبه سی ام آذر 1387ساعت 8:17  توسط ناصر صیامی ملکی  | 

راهنمای استفاده از تله های فرمونی

   

استفاده از فرمون جنسي حشرات عليه خود آنها بي ترديد يكي از جالب ترين موضوعاتي است كه دانش گياهپزشكي و بيوتكنولوژي عصر حاضر پيگير آن است و هر چند كه از آغاز كاربرد اين تكنيك مدت زمان زيادي نگذشته است با اين حال پيشرفتهاي حاصله در اين زمينه بسيار چشمگير بوده است.در حال حاضر فرمون جنسي بيش از 250 گونه از حشرات زيان آور دنيا توليد و عرضه مي شوند كه عمده آفات گياهي مزارع ، باغات ميوه، جنگل ها،مراتع،پارك ها،محصولات انباري و حشرات بهداشتي را شامل مي شوند. اهميت بالاي اين تكنيك جديد دركنترل آفات موجب گرديد كه تله هاي فرموني به عنوان پايه آزمايش هاي مزرعه اي مطرح گردد.

 

با اسفاده از لورها و تله هاي فرموني ، همچنين كارتها، نوارهاي رنگي و تله هاي چسبدار رتگي حاوي لور،  مي توان در امر نظارت و رديابي آفات (monitoring)  و يا كنترل جمعيت برخي از آفات گياهي در زير سطح زيان اقتصادي با كاربرد روشهاي شكار انبوه آفت (Mass trapping) ، اختلال در جفت گيري ((mating disruption

، روش جلب وكشتار (attract & kill) و يا ساير روش ها بهره گرفت.

 

 

1-1- مواد شيميايي علامت دهنده(Semiochemicals)

بسياري از موجودات زنده جهت ايجاد ارتباط با يكديگر و يا پيدا كردن ميزبان مناسب خود پيامهاي شيميايي مخابره مي كنند. از اين لحاظ بندپايان به خصوص حشرات در مخابره پيامهاي شيميايي جهت بقا و يا توليدمثل بسيار اختصاصي عمل مي كنند. رفتارهاي اصلي حشرات كه بوسيله سيستم بويايي آنها برانگيخته يا تضعيف       مي شود شامل جفت گيري، تغذيه و تخمريزي مي باشد. به طور كلي به اين گونه مواد شيميايي علامت دهنده كه موجب واكنشهاي رفتاري گوناگوني در حشرات مي شود سميوكميكال (Semiochemicals) مي گويند.

 

سميوكميكال به دو گروه تقسيم مي شوند :

1- فرمون ها (Pheromones): كه پيامهاي شيميايي درون گونه اي را مخابره مي نمايند.

2- آللوكميكال ها (Allelochemicals): كه پيامهاي شيميايي را در بين گونه هاي مختلف مخابره مي كنند.

 

فرمون ها از لحاظ نحوه عملكرد به موارد زير تقسيم بندي مي شوند :

1- فرمون جنسي              Sex  pheromones           

2- فرمون تجمعي             Aggregation  pheromomes

3- فرمون اعلام خطر         Alarm    pheromones

4- فرمون رديابي           Trail    pheromones

5- فرمون نشان گذاري ميزبان     Host-marking    pheromones

   

آللوكميكال ها نيز براساس دريافت كنندگي يا فرستندگي پيام ها به سه دسته آلومون، كيرمون و سينومون تقسيم بندي مي شوند. آلومون ها براي گونه فرستنده پيام، كيرمون ها براي گونه دريافت كنندگان پيام و سينومون ها براي هر دو گونه دريافت كننده و فرستنده پيام مفيد مي باشند.

از اوايل دهه 1970 شناخت رفتار حشرات و به وجود آمدن پيشرفتهايي در زمينه شيمي تجزيه منتهي به شناخت هزاران فرمون و ساير تركيبات سميوكميكال شد. رديابي حشرات با استفاده از تله هاي فرموني يا جلب كننده يكي از تاكتيك هاي مهم در برنامه مديريت تلفيقي آفات مي باشد. تله ها همچنين به طور گسترده اي براي تشخيص حضور يك آفت به خصوص در مورد آفات قرنطينه اي مورد استفاده قرار مي گيرند.

 دريافت اين واقعيت كه بقاي يك حشره به طور مؤثري سمت تأثير مواد سميوكميكال مي باشد منتهي به استفاده از اين مواد به عنوان ابزاري جهت كنترل آفات شده است. اگر چه بيشترين موفقيت استفاده از سميوكميكال ها  (فرمون ها) در رديابي آفت مي باشد ولي در كنترل مستقيم آفت نيز نقش دارند. تله ها اغلب جهت تشخيص وجود آفات (Detecting) يا اندازه گيري فعاليت هاي دوره اي زندگي آفات به كار مي روند.

 

به طور كلي استفاده از سميوكميكال ها در برنامه مديريت تلفيقي آفات در موارد زير مي باشد :

( Knight  and  weissling  , 1999)

 - رديابي آفات (monitoning)

1- مشخص كردن وجود يك گونه از آفت

2- تعيين زمان ظهور و ارزيابي نوسانات فصلي جمعيت آفت

3- ارزيابي ميزان كارايي فرمولاسيونهاي مختلف مواد سميوكميكال در جفتگيري حشرات

4- ارزيابي ميزان مقاومت نسبت به حشره كشها

 

-كنترل مستقيم (Direct  control )

1- شكار انبوه آفت mass- trapping 

2- كاربرد فرمولاسيونهاي attract  and   kill

3- ايجاد اختلال در جفت يابي mating  disruption

4- ايجاد اختلال درمراحل ميزبان يابي آفت تا پذيرش آن توسط ميزبان

5- استفاده از آلمونهاي گياهي جهت جلوگيري از تغذيه يا تخمريزي آفت

6- استفاده از فرمونها براي بالابردن عمل گرده افشاني

7- استفاده از آللوكميكال ها در حمايت از دشمنان طبيعي


 

 1-2- رديابي آفت ياmonitoring   ( به كارگيري سيستم تله گذاري )

 

توليد مواد سنتتيكي از سميوكميكال ها به توليد انبوه و تجاري تله هاي جلب كننده جهت رديابي و شكار آفت در برنامه هاي كنترل آفات منتهي شد. برخلاف ساير روشهاي نمونه برداري كه مي تواند وقت گير باشد يا احتياج به تكنيك خاصي جهت استفاده داشته باشد رديابي براساس مواد سميوكميكال بسيار آسان و ساده مي باشد. به علاوه ابزاري مناسب جهت سنجش تراكم آفت بوده و اغلب كاربردي ترين راه رديابي حشرات مي باشد.

 

 يكي از موارد استفاده از سيستم تله گذاري تشخيص وجود يك آفت در منطقه مي باشد. سيستم تله گذاري به عنوان يكي از ابزارهاي اوليه جهت رديابي آفات قرنطينه اي و مشخص كردن ميزان گسترش آنها به كار مي رود. به اين منظور از تله ها در فرودگاهها و بنادر كه مناطق داراي ريسك بالا هستند براي مشخص كردن وجود آفات خارجي استفاده مي شود. همچنين در برنامه هاي رديابي آفات براي مشخص كردن گونه هاي زيان بخش آفات و تهيه اطلاعات لازم جهت جلوگيري كردن از گسترش آنها به نواحي جديد از تله ها استفاده مي شود.

 

يكي ديگر از كاربردهاي مهم سيستم تله گذاري اندازه گيري نوسانات جمعيت آفت به عنوان ابزاري جهت تصميم گيري در برنامه كنترل آفت مي باشد. تركيب تله هاي فرموني و مدلهاي Degree-day مي تواند يك روش قابل اطمينان براي رديابي فعاليت حشرات كامل، پيش بيني زمان جفت گيري و تخمريزي و تعيين زمان استفاده از حشره كشها باشد.

يكي ديگر از كاربردهاي روزافزون استفاده از تله هاي جلب كننده اندازه گيري ميزان تأثيرگذاري فرمولاسيونهاي اختلال در جفت گيري مي باشد. عدم شكار آفت يا شكار تعداد كمي پروانه توسط يك تله فرموني نشان دهنده موفقيت تاكتيك اختلال در جفت گيري آفت هدف مي باشد.

در دهه هاي اخير افزايش بروز پديده مقاومت نسبت به حشره كشها لزوم داشتن يك روش قابل اطمينان جهت ارزيابي شدت مقاومت و ميزان پراكندگي آن را روشن ساخت. روش بيواسي با استفاده از تله هاي فرموني يكي از روش هاي قابل قبول جهت تشخيص ميزان حساسيت آفت راسته Lepidoptera  نسبت به حشره كشها مي باشد. اين روش اولين بار توسط Riedl  et al.,(1985) جهت بررسي  حساسيت پروانه هاي كرم سيب به حشره كش آزينفوس متيل مورد استفاده قرار گرفت. روش بيواسي مستلزم جمع آوري تعداد زيادي از پروانه هاي نر داخل تله و آزمايش وجود مقاومت با كاربرد تماسي حشره كشها يا از طريق تركيب حشره كش با چسب مي باشد.    مهمترين مزيت استفاده از اين روش بيواسي نسبت به ساير روشهاي بررسي مقاومت اين است كه جمعيت زيادي از آفات بدون تحميل هزينه و وقت براي پرورش لارو و بالابردن جمعيت آفت قابل آزمايش مي باشد.

يكي از محدوديت هاي استفاده از اين روش اين است كه بررسي پديده مقاومت نسبت به حشره كشهاي گوارشي مانند ( Neonicotinoid  ,  IGR ) قابل ارزيابي نمي باشد.

 

1-2-1- اجراي سيستم تله گذاري :

امروزه شركت هاي زيادي جهت رديابي و مديريت آفات به توليد تجاري فرمون ها و كيرمون ها و تله هاي مربوطه روي آورده اند. يك تله تراكم جمعيت آفت و در نتيجه پتانسيل ميزان خسارتزايي آفت را نشان مي دهد. بيشتر    تله هاي مختلف و مواد جلب كننده جهت رديابي آفت مورد استفاده قرار مي گيرند. در اكثر تله ها يك سطح چسبناك براي گرفتن حشرات وجود دارد. در بعضي از تله ها نيز از يك حشره كشي كه داراي خاصيت        Knock  down مي باشد يا يك مايع براي نگه داشتن حشرات جلب شده استفاده مي شود.

جلب كننده ها عموماً در يك مخزن نگهدارنده از جنس لاستيك، پلي اتيلن، پلي وينيل كلرايد و يا فيبرهاي توخالي فرموله مي شوند. احتمال جلب يك حشره به يك تله بستگي زيادي به ماده جلب كننده و محل قرار گرفتن تله دارد. محل نصب تله ها بسته به نوع محصول و ارتفاع پروازي آفت متفاوت بوده و مي تواند در داخل يا بيرون كشت، در كناره هاي خارجي يا داخلي كرت ها در قسمت هاي مختلف يك درخت باشد.

محل قرارگرفتن تله با پارامترهاي گفته شده به طور قابل توجهي در جلب پروانه ها مؤثر مي باشد. تله هايي كه سطح آنها داراي ماده چسبنده مي باشد به مرور قدرت جلب آنها در صورت پوشيده شدن سطح چسبناك با حشرات غير هدف و گردوغبار كاهش مي يابد.

1-2-2- دامنه جلب لورها :

براساس تحقيقات بعمل آمده فضاي تحت پوشش يك تله فرموني با mg 1 از فرمون حدود 152000 مترمربع يا نزديك به 15 هكتار مي باشد.

 

1-3- معرفي تعدادي از تاكتيك هاي مورد استفاده جهت جلب كردن و امحاء آفات

( Attraction – annihilation)

 

 

1-3 -1-   mass  trapping (شكار انبوه آفت)

 

هدف از شكار انبوه جلوگيري  از خسارت آفت با گرفتن قسمت قابل توجهي از جمعيت اوليه آفت قبل از جفت گيري و تخمگذاري يا تغذيه مي باشد. موفقيت با اين روش مستلزم داشتن يك ماده جلب كننده قوي و يك تله با كارايي بالا مي باشد. اگر چه موارد كنترل آفت با روش شكار انبوه فراوان مي باشد اما در بعضي موارد از نقطه نظر اقتصادي توجيه پذير نمي باشد.  

 

 

در جدول زير نمونه هايي از برنامه mass  trapping آورده شده است

Reference

Pest

mass  trapping

James  et al.,1996

Carpophilus beetles

Attractants  and water- based fonnel  traps

Wawrzynski . 1998

Japanese  beetles

Attractant – baited  traps

Zhong et  al.,2002

Chinese   tortrix

Sex  pheromone- baited  traps

Buchelos  and levinson, 1993

Cigarette  beetle

Attractant – baited multisurface traps

Borden, 1990

Ambrosia  beetle

Pheromone – based  mass  trapping

Lindgren , 1993

Mountain  pine  beetle

Inhibitor  combined  with  mass  trapping

Park  and  Goh,1992

Beet  armyworm

Sex pheromone – based mass  trapping

 

 

 

در ايران  در سالها ي اخير اين روش به صورت  محدود جهت كنترل غير شيميايي  آفاتي  مثل كرم خراط  

  Zeuzera  Pyrina( با استفاده از فرمون جنسي پروانه زنبور مانند  Synanthedon tipuliformis) ،  پروانه

زنبور مانند Synanthedon myopaeformis در باغات سيب و به و شكار انبوه مگس گيلاسRhagoletis ceraci با استفاده ازاشكال مختلف تله هاي زرد رنگ چسبدار حاوي لورcherry fruit fly trap)) به كار برده شده است.

 

اين تكنيك در كنترل تراكم هاي پايين جمعيت آفت (ولي همواره بالاتراز سطح زيان اقتصادي) مؤثرتر است. در تراكم هاي بالا تله ها به سرعت توسط حشرات اشباع مي شوند. تعداد تله نصب شده در اين تكنيك 15- 10 تله در هكتار در ارتفاع پروازي آفت مي باشد و در بعضي از محصولات همزمان با رشد محصول نياز به بالا بردن ارتفاع تله ها مي باشد.

در صورتيكه توسط جلب كننده هاي خاصي هر دو جنس نر و ماده توسط تله جلب شوند شانس موفقيت در برنامه كنترل انبوه افزايش مي يابد. در صورتيكه فقط نرها توسط تله جلب شوند شكار آنها قبل از جفت گيري بسيار اهميت دارد.   

                                                                                                                                                                                                                                                                         

تکنيک mass trapping در مناطقی قابل اجراست که تحمل مقداری از خسارت آفت به منظور کاهش کاربرد حشره کش ها قابل پذيرش باشد. مثلاً در پارک ها و گياهانی که در معابر شهر وجود دارند80-90 درصد کنترل،
می تواند قابل قبول باشد.

 

به طور کلی می توان گفت که mass trapping زمانی کاربرد دارد که اولاً تراکم آفت در منطقه ای مورد عمل پايين باشد. ثانياً مهاجرت آفت از بيرون به داخل منطقه مورد آزمايش محدود باشد(باغات ايزوله باشند).بنابراين ارزيابي

جمعيت آفت بر اساس سوابق سالهاي گذشته كاملا ضروري بوده و كمك موثري در اتخاذ تصميم بر استفاده از اين روش خواهد بود.

 

 

 

1-3-2- Attract - and –Kill (روش جلب و كشتار)

 

يکی از تاکتيک های کنترل آفات می باشد که مشابه mass trapping بوده و بر پايه سيستم جلب آفت و امحاء بخش قابل توجهی از جمعيت آفت در نتيجه جلوگيری از خسارت محصول می باشد. تفاوت اصلی آن است که در شيوه attract and kill تکيه بر روی يک ماده سمی باشد که بيشتر از يک تله باعث از بين بردن آفت می شود. مهمترين فايده اين شيوه آن است که مشکل اشباع تله توسط آفت حذف شده در نتيجه مي تواند باعث بهبود عملکرد کنترل آفت در تراکم های بالا باشد. همچنين پی آمد تعويض تله ها و هزينه بالای برنامه کنترل محدود می شود. از فرمولاسيون attract and kill ميتوان جهت کنترل انواع سخت بالپوشان ، پروانه ها و به خصوص مگسها استفاده کرد.

 

 

جدول زير آفاتی که به روش  Attract and kill کنترل شده اند آورده شده است.

References

Pest

Attract and kill

Prokopy et al., 2000

Apple maggot fly

Pesticide – treated spheres

Stelinski and Liburd, 2001

Blueberry maggot fly

Pesticide – treated spheres

Jones , 1998

Oliver fly

Pheromone bait spray

Charmillot et al., 2000

Codling moth

Sex – pheromone – based attracticide

Suchling and Brockerhoff , 1999

Light – brown apple moth

Sex – pheromone – based attracticide

 

 

 

اولين و بيشترين کاربرد جلب کننده به همراه يک حشره کش برای کنترل مگسهای ميوه Tephritidae بوده است زيرا در شکار انبوه اين مگسها مشکل اشباع تله وجود دارد (Jones, 1998).

 

 

 

 

تعدادي ازآفات كه با استفاده از اين روش تحت كنترل قرار مي گيرند به شرح زير مي باشند:

- كنه هاي نباتي Tetranychidae با استفاده از ماده جلب كننده sstirrup M

-       مگس زيتونBactrocera olea  با استفاده از ماده جلب كننده protein hydrolysate

-       پروانه چوبخوار پستهKermania pistaciella  با استفاده از فرمولاسيون kerma kill

-       مگس ميوه Bactrocera zonata با استفاده از ماده جلب كننده Methyl eugenol

-       مگس ميوهBactrocera dorsalis  با استفاده از ماده جلب كننده Methyl eugenol

-  مگس جاليز و تعداد ديگري از گونه هايTephritidae  با استفاده از ماده جلب كننده

-          protein hydrolysat

 

 

1-3-3- Autodissemination  (روش جلب و ايجاد بيماري)

اتوديسمينيشن يک روش ابتکاری و تکنيک کنترلی اميدبخش می باشد که در اين روش ماده جلب کننده با يک پاتوژن (عامل بيماريزا) ترکيب می شود. (Sucking and karg,2000) عنوان Lure and infect به معنی جلب کردن و آلوده کردن را برای اين روش پيشنهاد کردند و در مورد توصيف اين روش و محدوديت ها و نتايج بی نظير آن بحث کردند. آفاتی که در اين سيستم جلب می شوند کشته نمی شود بلکه به يک پاتوژن آلوده شده و باعث انتشار بيماری به ساير افراد می شوند.استفاده از اين روش يعنی انتخاب عوامل بيماريزا برای ميزبانهای اختصاصی يکی از روشهای سازگار با برنامه کنترل بيولوژيکی آفات خواهد بود.

 

جدول زيرنمونه ای از برنامه کنترلی به روش Autodissemination آورده شده است.

References

Pest

Autodissemination

Furlong et.al., 1995

Diamondback math

Pheromone trap and fungus

Klein and lacey,1999

Japanese beetle

Attract trap and fungus

Jackson et al., 1992

Tobacco budworm

Pheromone trap and baculovirus

1-3-4- mating Disruption (روش اختلال در جفت گيري)  

 

يکی از موفقيت آميزترين شيوه ها در استفاده از مواد سيمو کميکال برای کنترل آفات که در چند دهه         اخير  مورد استفاده قرار گرفته است رهاسازی مقدار زيادی از فرمونهای سنتزی به منظور جلوگيری يا به تاخير  انداختن جفت گيری می باشد. اولين بار اين روش حدود 30 سال قبل جهت کنترل آفت     Trichoplusia ni (Hubner)  مورد استفاده قرار گرفت. (Gaston et al., 1967)

 

اين تکنيک با گسترش شرکتهای توليدکننده به عنوان بخشی از برنامه ی کنترلی برای تعدادی از آفات ميوه، سبزيجات و آفات جنگلی از راسته پروانه ها پذيرفته شده است.

 

در اين روش فضاي قلمرو آفت در حال اشباع فرموني نگهداشته مي شود كه نتيجه جبري آن سرگرداني حشرات بالغ وعدم جفت يابي ،جفت گيري و توليد مثل خواهد بود.

 

آنچه در استفاده از اين روش قابل توجه می باشد اين است که در تراکم های بالای جمعيت آفت در مقايسه با تراکم های پائين کنترل آفت مشکل تر خواهد بود. به عنوان مثال در مورد کرم سيب بيشترين اختلال در جمعيت های پائين موثر بوده است.

به طور کلی الگوهای بيولوژيکی زير در موفقيت تاکيک اختلال در جفت گيری نقش دارند:

-       بيولوژی / اکولوژی گونه های هدف

-       ميزان حساسيت نرها به فرمون جنسی

-       خصوصيات شيميايی فرمون

-       تاثيرات فيزيکی محيط

 

استفاده از فرمون جنسي حشرات بعنوان وسيله اي براي ايجاد گمراهي جنسي تا كنون درباره تعداد اندكي از گونهاي آفات گياهي به مرحله كاربرد جهاني رسيده است كه به نام تعدادي از آنها اشاره مي گردد:

 

-  كرم ساقه خوار برنج...........................................................................................Chilo suppressalis

-  كرم سرخ پنبه.......................................................................................... Pectinophora gossypiella

-  كرم قوزه پنبه...............................................................................................Helicoverpa armigera

-  كرم سيب...........................................................................................................Cydia  pomonella 

-  كرم آلو.....................................................................................................Grapholitha funebrana

-  جوانه خوار كاج............................................................................................Rhyacionia buoliana

 

براي كنترل كرم سيب در مناطقي كه جمعيت آفت از انبوهي پايين برخوردار است تعداد 500 نوار پليمري حاوي ماده موثره فرمون اختلال در جفت گيري را در سطح يك هكتار نصب مي كنند.استفاده از اين روش در

ايران سابقه طولاني نداشته و طي سالهاي گذشته در مناطق آذربايجان و خراسان در قالب مبارزه تلفيقي و به همراه ساير روشهاي كنترل جمعيت آفت نظير مبارزه بيولوژيك و مبارزات زراعي ، مكانيكي و ميكروبي و غيره مورد استفاده قرار گرفت.بررسيهاي اوليه نشان داده است كه استفاده از اين روش اثرات كنترلي خوبي در قالب مبارزه تلفيقي با كرم سيب داشته است.

 

 ذر ايران يكي ديگر از موارد استفاده از روش اختلال در جفت گيري در مورد آفت كرم ساقه خوار برنج بوده كه  اولين باردر سال 1373 با استفاده از فرمولاسيون جامد آهسته رهش فرمون جنسي كرم ساقه خوار برنج(selibate CS) در سطح 7 هكتار از شاليزار هاي مناطق شمالي اجرا شد.براي كنترل كرم ساقه خوار برنج به شيوه فوق الذكر حدود 1- 2 هفته پس از نشاء برنج در زمين اصلي تعداد 100عدد فرمون پراكن (Dispenser) با فواصل 10*10 متر از همديگر حاوي 4/0گرم فرمون جنسي حشره مذكور ،به كمك پايه هايي از ني در هر هكتار از مزرعه شالي نصب شد(جمعا 40گرم ماده موثره در هكتار). نتايج به دست آمده نشان داد كه اين روش كنترل آفت علاوه بر آنكه مستقلا به عنوان يك روش مهار كرم ساقه خوار برنج قابل توصيه مي باشد مي تواند زمينه بهره وري بهتر و گسترده تر استفاده از زنبور پارازيتوئيد تريكو گراما را هم در مزارع برنج ايجاد نمايد.


 

1-4- تعدادی از فرمونهايی که جهت monitoring آفات درختان ميوه مورد استفاده قرار می گيرند

 

نام فارسی

نام علمی آفت (فرمون)

کرم سيب

1- Cydia pomonella

کرم آلو

2- Grapholitha funebrana

مگس گيلاس

3- Rhogoletis ceraci

کرم سرشاخه خوار هلو

4- Lobesia botrava

مگس زيتون

5- Bacterocera oleae

سرخرطومی حنايي خرما

6- Rhyncophorus ferugineus

کرم خراط (پروانه فری)

                                                     7- Zeuzera pyrina

پروانه جوانه خوار

8- Archips rosanus

مينوز لکه گرد

9- Leucoptera scitella

کرم به

10- Euzophera bigella

پروانه سفيد آمريکايی

11- Hyphantria cunea

پروانه زنبورمانند

!2- Synanthedon  myopaeformis

کرم سرشاخه خوار هلو

13- Anarsia lineatella

کرم چوبخوار هلو

!4- Kermania pistaciella

مگس مديترانه ای

15- Ceratitis capitata

 


 

1-5- راهنمای کاربرد فرمونهای آفات اشجار جهت رديابی( monitoring)

چگونگی استفاده : بعد از خارج کردن فرمون از لفافه بلافاصله به صورت عمودی در مرکز تله قرار گيرد و پوشش مربوطه از منطقه مونيتورينگ خارج شود. از تماس بادست خودداری شود.

زمان استفاده : قبل از ظهور اولين نسل آفت با توجه به بيولوژي آفت در هر منطقه

تله مناسب : تله دلتا مناسبترين تله جهت استفاده از فرمون می باشد.( جهت انتخاب تله مناسب به مبحث انتخاب تله مراجعه شود)

 

.موقعيت نصب تله : تله ها بايد در سايه انداز درخت و در ارتفاع 2-5/1 متری از سطح زمين نصب شوندو تله ها طوری نصب شوند که شاخ و برگ درخت داخل تله قرار نگيرد. مناسبترين محل برای نصب تله بين تنه و خارجی ترين قسمت شاخ و برگ يک درخت می باشد. تله ها نبايد در زير يا خارج از شاخ و برگ درخت نصب شوند.

 

تراکم تله : 1 الی 2 تله در هر هکتار

چگونگی جمع آوری اطلاعات :  اطلاعات بايد به طور هفتگی ثبت شوند. در جمعيت های بالا دفعات بيشتری برای ثبت اطلاعات در يک هفته لازم می باشد.

 

تفسير اطلاعات : تصميم گيری در مورد کاربرد حشره کشها نبايد صرفاً براساس داده های ثبت شده باشد. به اين منظور بايد شرايط آب و هوايی و شرايط بيولوژيکی آفت نيز در نظر گرفته شود.

 

تعويض تله : هر 6-4 هفته بر اساس توصيه کارشناسان تعويض بايد صورت گيرد.

 

شرايط نگهداری فرمون : در دمای 0c20-10 به مدت 6 ماه ، د دمای 0c 10 – 4 به مدت 12 ماه، 0c 4-0 به مدت 24 ماه و در دمای 0c 18- بيشتر از 24 ماه قابل نگهداری می باشند.


 

1-6- تعدادی از فرمونهايی که جهت monitoring آفات گياهان زراعی مورد استفاده قرار می گيرند

نام فارسی

نام علمی آفت

کرم بلال ذرت

1- Heliothis zea

کرم قوزه پنبه

2-Heliothis armigera

پيله خوار نخود

3- Heliothis Viriplaca

کرم قوزه (گوجه فرنگی)

4- Heliothis obsoleta

کرم ساقه خوار اروپايی ذرت

5- Ostrinia nubilalis

کرم خاردار پنبه

6- Earia insulana

برگخوار چغندرقند

7- Spodoptera exigua

کرم ساقه خوار برنج

8- Chilo suppressalis

بيد سيب زمينی

9- Phthorimea operculella

کرم طوقه بر

10-Agrotis ipsilon

کرم طوقه بر

11- Agrotis segetum

ساقه خوار ذرت

121- Sesamia cretica

ساقه خوار ذرت

13- Sesamia nanagrioides

مگس خربزه

14- Miopardalis pardalina

کفشدوزک خربزه

15- Epilachna chrysomelina

کرم سرخ پنبه

16- Pectinophora gossypiella

کرم سرخ ثانوی پنبه

17- Pectinophora malvella

مگس لوبيا

18- Hylmia cilicrura

مگس جاليز

19- Dacus ciliatus

مگس خربزه و هندوانه

19- Dacus cucurbitae

1

-7- راهنمای کاربرد فرمونهای آفات زراعی جهت رديابی monitoring

 

چگونگی استفاده : بعد از خارج کردن فرمون از لفافه بلافاصله به صورت عمودی در مرکز تله قرار گيرد و پوشش مربوطه از منطقه مونيتورينگ خارج شود. از تماس بادست خودداری شود.

 

زمان استفاده : قبل از ظهور و اولين نسل آفت

تله مناسب : تله دلتا مناسبترين تله جهت استفاده از فرمون می باشد. .( جهت انتخاب تله مناسب به مبحث انتخاب تله مراجعه شود)

موقعيت نصب تله : تله ها بايد نزديک به بالاترين ارتفاع گياه (تقريباً در ارتفاع 1 متری از زمين) با استفاد از يک قيم نصب شوند.

برای بعضی از محصولات لازم است که تله ها چندين بار در طی رشد گياه بالا کشيده شوند.

 

تراکم تله : 1 الی 2 تله در هرهکتار

چگونگی جمع آوری اطلاعات : اطلاعات بايد به طور هفتگی ثبت شوند. در جمعيت های بالا دفعات بيشتری برای ثبت اطلاعات در يک هفته لازم می باشد.

تفسير اطلاعات : تصميم گيری در مورد کاربرد حشره کشها نبايد صرفاً براساس داده های ثبت شده باشد و به اين منظور بايد شرايط آب و هوايی و شرايط بيولوژيکی آفت نيز در نظر گرفته شود.

 

تعويض تله : هر 6-4 هفته بر اساس توصيه کارشناسان تعويض بايد صورت گيرد.

 

شرايط نگهداري فرومون : در دمای 0c  20-10 به مدت 6 ماه، در دمای 0c 10-4 به مدت 12 ماه ، 0c  4-0 به مدت 24 ماه و در دمای 0c  18- بيشتر از 24 ماه قابل نگهداری می باشد.

 

 

 

 

+ نوشته شده در  شنبه سی ام آذر 1387ساعت 8:13  توسط ناصر صیامی ملکی  | 

پروانه فری

Leopard moth
Zeuzera pyrina (Linnaeus)


From: Solomon, J.D. 1995. Guide to insect borers of North American broadleaf trees and shrubs. Argic. Handbk. 706. Washington, DC: U.S. Department of Agriculture, Forest Service. 735 p.

Hosts. Elm, maple, ash, beech, walnut, oak, chestnut, poplar, willow, apple, pear, plum. Some host preferences depend on region; in New York, elms and maples preferred (Pike 1892, Seaver 1912). But attacks over 100 species of trees and shrubs (Britton and Crombie 1911). Except for evergreens, most woody plants of suitable size appear susceptible (Howard and Chittenden 1916).

Range. An introduced pest, probably from Europe, where it is a major problem in fruit trees (Britton and Crombie 1911). First reported from Hoboken, New Jersey, in 1882. Because female moths are extremely poor fliers, the spread has been slow. Now it is distributed mostly along the Atlantic seaboard from Philadelphia northward to Massachusetts (Commonwealth Institute of Entomology 1973, USDA FS 1985). Reportedly captured in Carson County, South Dakota (CIE 1973), but this occurence is unconfirmed.

Description

Adult. Black and white spotted moth; derives name from its spots. Wings semitransparent, white, and thickly dotted with distinctly tinged black spots of dark blue cast (Howard and Chittenden 1916). Wingspan of females ranges from 62 to 75 mm (USDA FS 1985). Females heavy bodied and much larger than slender bodied males. Thorax white with six large black spots and, near center, one small spot. White abdomen with dark crossbands (Howard and Chittenden 1916).

Egg. Oval, salmon, or orange yellowish, and about 1.5 mm long (Britton and Crombie 1911).

Larva. About 50 mm long, pale yellow, and often with a pinkish tinge when fully grown. Head, very prominent thoracic shield, and anal plate brownish black. Sparsely hairy body dotted with large, prominent dark tubercles on each segment (Howard and Chittenden 1916).

Pupa. About 30 to 40 mm long, dark brown, and characterized by sharp protuberance on head (Britton and Crombie 1911).

Biology. Adults emerge from May to September (Howard and Chittenden 1916). The heavy-bodied females seldom fly and often lay eggs near the sites where they emerged from the pupae. Moths eat nothing, live only a few days, and die soon after mating and oviposition. Females deposit 400 to 800 eggs singly or in small clusters in bark crevices or beneath plates of bark (Britton and Crombie 1911). Larvae hatch in about 10 days and begin boring into the wood, often entering the nearest bud, twig, or branch crotch. They bore into the pith of small stems and the heartwood of larger branches or trunks. Larvae move to larger branches when they grow too large for those in which they are feeding (Howard and Chittenden 1916, Seaver 1912). They grow to about 25 mm by the end of the first season. In fall, larvae bore tunnels that slant upward, 50 mm or more below the bark surface, where they remain dormant over winter. Larvae resume feeding the following summer, pass a second winter in dormancy, and begin pupation the second spring after the eggs hatch (Britton and Crombie 1911). Pupation occurs in small chambers near the bark. In 4 to 6 weeks, the pupae exit through the bark and move partially out of the tunnels. After the moths emerge, the pupal cases remain in the openings (Britton and Crombie 1911). A life cycle requires 2 years.

Injury and Damage. The earliest symptoms may be girdled or broken twigs and branches with yellow, wilted foliage. Larval tunnels in the wood and girdling burrows under the bark are visible at the ends of broken stems. Numerous partly broken branches with dead brown foliage hanging in tree crowns are characteristic of heavy infestations. Attacks on large branches and trunks are characterized first by fine, whitish frass in bark crevices and often by sapstained bark. Later, large quantities of frass--consisting mostly of small, cylindrical yellowish to brown excrement pellets--are expelled and can be observed in bark crevices and on the ground underneath an infested tree. Gallery entrances are usually kept covered with woven silklike webs. Large branches and trunks 10 to 15 cm may be girdled. Besides burrows under the bark, these insects construct galleries up to 12 mm in diameter and 5 to 15 cm long that slant upward into the wood. The shape and size of these galleries vary widely because larvae repeatedly vacate galleries and establish new ones. Boring and tunneling seriously damage infested trees. Large branches or even trunks of small trees are sometimes girdled and occasionally break in the wind. Ugly scars appear on the trunks of large trees where the bark dies, splits, curls, and eventually breaks away. Injuries in timber trees result in defects and degrade in sawn lumber. Seedlings and small trees are sometimes girdled and killed (USDA FS 1985).

Control. Birds, especially woodpeckers, are the most important natural control. Although four wasplike parasites have been found in Europe, only one species--Copidosoma truncatellum (Dalman)--has been reported in this country (Gordh 1979). Squirrels have been observed feeding on larvae (Howard and Chittenden 1916). Removal and destruction of infested branches are recommended, and heavily infested damaged trees should be destroyed. Planting species that are least susceptible to attack (species other than elms and maples) and spacing plantings so that the crowns do not touch discourage movement of the insect from tree to tree (Britton and Crombie 1911). The impact of injury may be reduced by maintaining trees in a vigorous condition. Chemical insecticides can be introduced into tunnels (Britton 1928).


+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و هشتم آذر 1387ساعت 10:50  توسط ناصر صیامی ملکی  |